Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 523

Judgement Details


Date
16/03/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
LAWRENCE SAID PR. ET NE. vs AVUKAT DR. VICTOR RAGONESI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 394(1) TAL-KAP. 15 - GUDIKAT - KONTIJIET
Summary
Skond il-ligi procedurali maltija, meta min ghandu jaghti kont ma jipprezentahx fiz-zmien stabbilit, il-Qorti tista' tippermetti lill-parti li tkun talbet il-kont li tispecifika, imqar b'gurament, is-somma li ghandha tinghata. Skond il-gurisprudenza nostrali taghna, mbghad, hu cert li l-parti li afavur taghha jigi ordnat ir-rendikont ma tistax tigi ammessa tiddetermina b'gurament l-ammont dovuthlief fil-kaz li kull mezz ta' prova ohra jkun impossibblió u ghalhekk il-Qorti ghandha taghmel dina l-indagina qabel ma tawtorizza lill-attur jispecifika bil-gurament is-somma li gandha tinghata fil-kaz li l-konvenut jonqos li jipprezenta l-kont fit-terminu lilu mpost fl-istess sentenzaó molto pju' meta z-zewg domandi, dik principali u dik alternattiva, jkunu gew maqtugha f'salt. Imma b'dan kollu, jekk il-Qorti ma tkunx ghamlet dina l-indagini, u s-sentenza tghaddi f'gudikat, is-sentenza ghandha titqies kif inhi, u mhux kif kellha tkun. Imma b'dik is-sentenza li tammetti l-attur jiddetermina s-somma bil-gurament, u bil-prestazzjoni ta' dan il-gurament, u bil-prestazzjoni ta' dan il-gurament, ma jigix kreat gudikat li jostakola istanza sussegwenti biex jigi kontestat u diskuss l-ammontdeterminat bil-gurament minn dak li kellu jircievi l-kontó ghaliex ghandhom jigu distinti zewg aspetti - dak tal-ammissjoni u tal-prestazzjoni tal-gurament, u dak tad-determinazzjoni tas-somma mill-Qorti. Ghaldaqstant, malgrado li sentenza tkun ammettiet lill-attur kreditur tal-kont jiddeterminabil-gurament is-somma li ghandha tinghata, fil-kaz li l-konvenut debitur tal-kont ma jipprezentax il-kont fiz-zmien lilu prefiss b'dik is-sentenza, u l-fatt li l-gurament ikun gie prestat, id-debitur tal-kont mhux prekluz minn dik is-sentenza u mill-ligi milli jaghmel istanza ohra biex jiddirkutil-kont prezentat u mahlul bis-sahha ta' dik is-sentenza, sabiex l-ammont jigi stabbilit mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info