Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 542

Judgement Details


Date
14/05/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GERARD MERCICA vs GAETANO SPITERI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1659 (2) TAL-KODICI CIVILI U ART. 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - KOMPETENZA - KUNTRATT KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS TAL-KERA - PURGAZZJONI TAL-MORA - RILOKAZZJONI
Summary
L-azzjoni ghar-rizoluzzjoni u xoljiment tal-lokazzjoni jew rilokazzjoni waqt il-kors taghhom hija ta' kompetenza tat-tribunali ordinarji, u mhux tal-Board tal-Kera. Dan il-Board hu kompetenti jekk l-attur jitharrek fl-ahhar tal-lokazzjoni u jirrifjuta li jakkonsenti ghar-rilokazzjoni. Il-fakolta'moghtija mill-ligi civili, fit-tieni paragrafu tal-art 1659, li takkorda lill-inkwilin li jkun moruz fil-hlas tal-kera l-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora , ma gietx imharrsa bl-art 121 tal-Kodicital-Kummerc, avvolja jkun jittratta minn lokazzjoni ta' natura kummercjali. Imma ghall-ezercizzju ta' dik il-fakolta' favur favur l-inkwilin jehtieg il-konkors ta' zewg kondizzjonijiet, jigifieri (1)illi x-xoljiment ma jkunx gie stipulat espresament, u (2) li l-ezercizzju ta' dik il-fakolta ma jkunx ta' pregudizzju ghall-kreditur. Ghaldaqstant, il-beneficcju tal-purgazz tal-mora ma jispettax bidritt lill-inkwilin; dak il-beneficcju huwa dettat mill-ekwita', u ma jistax jigi akkordat jekk jista' jkollu hsara l-kreditur. Meta l-morozita' fil-hlas tal-kera tkun frekwenti, ikun hemm raguni gusta biex l-imsemmi beneficcju jigi negat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info