Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 155

Judgement Details


Date
05/02/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
ANTHONY CASSAR vs FLORA MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ART. 828, NRI. 5 U 8 TAL-PROCEDURA CIVILI, U ART. 21, 43 U 44 TA' L-ORDINANZA XXI TA' L-1931. - BORD TAL-KERA - RITRATTAZZJONI - ZBALL
Summary
Ghalkemm l-Ordinanza tal-kera (Ord. xxi ta' l-1931) espressament tikkontempla kaz wiehed biss ta' ritrattazzjoni, cjoe dak ta' meta tkun ottenuta sentenza bhala konsegwenza ta' dikjarazzjonijiet foloz, il-Board tal-Kera dejjem ha konjizzjoni ta' ritrattazzjoni bazata fuq il-motivi kollha kontemplatifil-Ligijiet ta' l-Organizzazjoni u Procedura Civili ghax dak il-Board, avvolja mhux Qorti, ghanduattribuzzjonijiet gudizzjarji lilu konsentiti mill-legistratur li ma humiex aktar assoluti minn dawkli ghandha Qorti tal-Gustizzja. Il-kliem "or might have been leased prior to the 5th August, 1914"uzati fil-ligi tal-Kera fuq imsemmija, ma jfissrux illi l-Board, meta jakkorda awment tal-kera sa 50% ghandu jikkalkola dina l-percentwali necessarjament fuq il-kera li ghalih il-fond kien mikri f'dik id-data, imma fuq il-kera li kien haqqu l-fond f'dik l-epoka, minghajr rigward, jew almenu minghajr rigward deciziv, ghall-kera li effettivament kien allura jithallas ghall-fond. Hemm applikazzjonihazina tal-ligi ghall-finijiet tar-ritrattazzjoni biss meta d-decizjoni, wara li tkun irritenit il-fatt kif jinsab stabbilit bis-sentenza impunjata, ma tkunx konformi ghall-ligi li fuqha tkun saret espressament prununzja. Ghalhekk, meta l-Board tal-Kera akkonta ammont ta' kera ta' aktar minn ...... fuq il- kera li kien effettivament jithallas fl-.... ta' Awissu 1914 ma ghamilx applikazzjoni hazina tal-ligi, izda ta' lill-ligi interpretazzjoni diversa minn dik prefiza mill-parti li talbet ir-ritrattazzjoni. Fil-kaz ta' decizjoni hekk moghtija mill-Board tal-Kera lanqas hemm l-izball li tridil-ligi biex ikun hemm lok ghar-ritrattazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info