Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 321

Judgement Details


Date
30/10/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
AVV. DR. LORENZO CAUCHI vs ALFREDO VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWIST DA PARTI TAL-LEGATARJU, WARA T-TESTMENT, TAL-HAGA LILU LEGATA - ART. 739(1) U (2), 733 U 780, TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - LEGAT TA' HAGA LI TAPPARTJENI LIL-LEGATARJU - LICITAZZJONI
Summary
Jekk il-haga mhollija b'legat kienet ga tal-legatarju meta sar it-testment, dak il-legat ma jiswiex.Jekk pero' l-legatarju ma jkunx jippossjedi dik il-haga u jakkwistaha wara t-testment, u jakkwistaha minn ghand it-testatur b'titolu oneruz jew minn ghand hadd iehor bi kwalunkwe titolu, huwa jkollul-jedd ghal daqs kemm tiswa l-haga, kemm il-darba dik il-haga ma kienetx ta' hadd iehor meta sar it-testment, jew, jekk kienet ta' hadd iehor, jinghad fit-testment li t-testatur kien jaf b'dan, minghajr ma titqies id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li kull trasferiment li jaghmel it-testatur ta' dik il-haga jgib it-thassir tal-legat. Jekk imbaghad il-legatarju jakkwista dik il-haga minn ghand it-testatur b'titolu gratuwitu, il-legat jitqies bhala mhallas. Il-licitazzjoni, bhad-divizjoni, ghandha effett dikjarativ, meta ssir bejn il-koeredi; meta ssir mhux bejn il-koeredi hija vera vendita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info