Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 198

Judgement Details


Date
31/01/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
SALVATORE GRIXTI ET vs GIORGIO SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 571 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI POSSESSORJA - MOLESTJA
Summary
Elementi ta` l-azzjoni possessorja ta` manutenzjoni huma l-pussess ta` liema xorta jkun, ta` haga immobiljari jew ta` universalita` ta` hwejjeg mobili, il-molestja f'dak il-pusess, u l-ezercizzju ta`l-azzjoni fi zmien sena mill-molestja. Basta li l-attur ma jkunx ha idejh dak il-pussess minn ghandil-konvenut bi vjolenza jew bil-mohdi, jew ma jkunnx kiseb minn ghandu dak il-pussess b'titolu prekarju. Din l-azzjoni tmiss li dawk biss li jippossjedu legittimament; u ghandha tigi ezercitat kontra l-awtur tal-molestja jew i-susccesuri tieghu b'titolu universali, jew kontra min ikun agixxa fl-interess tieghu, jew ikun approva l-att. Il-proprjetarju huwa wkoll responsabili ghall-atti tad-dipendenti teighu. Il-molestja f'sens lat hija kwalsijasi attentat ghall-ezercizzju normali tal-pussessflimkein ma` l-"animus turbandi"; b'mod illi l-molestja minghajr dak l-animu ma hix komprensibili, ufl-assenza ta` dak l-animu ma tistax tezisti turbativa. Fl-ezercizzju ta` l-azzjoni pssessorja huwa lecitu li jkunu ezibiti dokumenti jew titoli traslativi tal-proprjeta` li bihom tista` tirrizultaeskluza wi wahda mill-kondizzjonijet necesasrji ghall-ezercizzju ta` din l-azzjoni; imma dan ikun qieghed isir mhux biex isir l-ezami ta` dawk id-dokumenti in konnessjoni ma` l-effikacja jew l-effettitaghhom guridici, imma sempliciment ghall-prova li minnhomtista` titnissel sabiex l-att li jkun giemaghmul ikun jista` jigi, jew ma jigix, kwalifikat bhala molestja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info