Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 287

Judgement Details


Date
31/05/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOHN MUSCAT vs JOSEPH COST CHRETIEN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
JATTANZA - MILLANTAZZJONI - REKWIZITI
Summary
L-estremi necessarji ghall-gudizzju ta' jattanza huma:- 1. Li l-millantazzjoni tkun tikkontjeni pretensjoni li l-ezercizzju taghha jkun ghad irid jigi; 2. Li ma tkunx determinata minn necessita' jewkawtela guridika; 3. Li l-pretensjoni jkollha l-karattru li tista' tigi ezercitata b'azzjoni gudizzjarja; 4. U li l-millantazzjoni jkollha skop determinabili specifiku jew kapaci li jigi specifikat,u li kwindi ma tkunx millantazzjoni generika tad-drittijiet. Fil-kaz prezenti l-kwistjoni kienet dwar it-tieni element. Il-konvenut hallas il-kreditu mitlub kontra tieghu wara li kiteb lill-attur ittra fejn ghamel rizerva ghal certi drittijiet tieghu. Gie ritenut illi dik ir-rizerva, fit-terminili saret, ma kienetx necessarja biex tikkawtela d-drittijiet pretizi mill-konvenut, ghaliex sempliciprotesta u rizerva generika fil-kaz kienet bizzejjed; u ghalhekk dik l-ittra giet ritenuta li kienet millantazzjoni li taghti lok ghall-gudizzju tal-jattanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info