Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 119

Judgement Details


Date
31/07/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ALFRED BUGEJA vs DIRETTUR TAL-HABS U L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PREVENTIV - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - HABS - LIBERTA' PERSONALI - PIENA - TNAQQIS TAL-
Summary
Ir-rikorrnet kien gie kkundannat ghall-piena ta` prigunerija mill-Qorti Kriminali. Fis-sentenza makienx jinghad jekk il-perijodu li huwa ghamel f'arrest preventiv pendenti s-sentenza kellux jitnaqqas mill-piena fuqu inflitta. Id-Direttur tal-habs ghalhekk iddecida li r-rikorrent kellu jiskonta l-piena kif kommunikata mill-Qorti minghajr tnaqqis ghall-perijodu li huwa dam f'arrest preventiv. Il-Prim'awla tal-Qorti Civili laqghetit-talbiet tar-rikorrenti u ddikjarat li l-interpretazzjoni tad-Direttur tal-habs li ma jitnaqqasx il-perijodu ta` arrest preventiv in kwistjoni timplika li r-rikorrent kellu jiskonta l-piena kif komminata mill-Qorti minghajr tnaqqis ghall-perijodu li huwa dam f'arrest preventiv. Il-Prim'Awla tal-Qorti Cvili laqghet it-talbiet tar-rikorrenti u ddikjarat li l-interpretazzjoni tad-Direttur tal-Habs li ma jitnaqqasx il-perijodu ta` arrest preventiv in kwistjonitimplika li r-rikorrenti ser jaghnel zmien li mhux kopert minn sentenza ta` Qori kompetenti u danakollu bi ksur ta` l-artikolu 5 (1) (a) tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittjiet tal-Bniedem (Kap. 319) u l-artikolu 34 (1) (b) tal-Kostituzzjoni u ghalhekk ordnat li l-intimati jnaqqsu mill-perijodumsemmi fis-sentenza ta` l-4 ta` Ottubru, 1995 il-perijodu kollu kemm ir-rikorrenti dam taht arrest preventiv. Il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat fuq appell ta` l-intimati u ddecidiet billi cahdet it-talbiet tar-rikorrent. L-ghazla jekk il-perijodu ta` arrest preventiv jitnaqqasx mill-piena inflittamill-Qorti Kriminali jew le huwa mholli fil-gudizzju diskrezzjonali ta` dik il-Qorti. Jekk fis-sentenza ma jinghad xejn dwar tnaqqis ta` tali perijodu jsegwi li dik il-Qorti ma tkunx uzat dik id-deskrizzjoni mhollija f'idejha u ghalhekk isegwi li l-piena kkomminata ma ghandhiex titnaqqas b'dak il-perijodu ta` arrest preventiv. Ghalhekk ma kien hemm l-ebda ksur tad-drittijiet fondamentali tar-rikorrent ghaliex dan kien ghadu qieghed jiskonta piena fuqu inflitta mill-Qorti Kriminali skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info