Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 375

Judgement Details


Date
06/04/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
MARIA ROSA FIORINI vs CARMELO MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 359 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - FISSAZZJONI TAL-MOD U ZMIEN GHALL-HLAS TAD-DEJN
Summary
Gie deciz mill-gurisprudenza taghna illi biex ikunu jistghu jigu stabbiliti l-mod u z-zmien tal-pagament ta' dejn ghall-finijiet ta' l-arrest personali tad-debitur, hemm bzonn illi l-proventi jew venditi tieghu jkunu certi u determinanti, u illi minn dawk il-proventi jibqaghlu avanz jew sopravanz wara li jigi mnaqqas dakli jkun indispensabbli ghal-alimenti tieghu u dawk tal-familja tieghu. Imma gie wkoll deciz illi l-ezami tac-cirkustanzi, jigifieri jekk id-debitur ghandux jew le mezzi biex jestingwi d-dejn tieghu, ma jitax isir fil-kawza ntiza ghall-fissazzjoni tal-mod u z-zmien halli jkun ezegwit il-pagament, izda fil-kawza ohra li tigi wara li jkollha bhala oggett il-hrug tal-mandat ta'l-arrest personali. Din l-apparenti kontradizzjoni tista' tigi konciljata fil-pratika mal-hajja gjornaljera u bl-adattament elastiku li ghandha jkollha l-gurisprudenza bla hsara tal-ligi. U ghalhekk, billi jkun prattikament inutili li l-Qorti tiffissa l-mod u z-zmien ghall-hlas lid-debitur li jiddependi mill-karita' publika, mentri li min ghandu mpjieg fiss u qieghed jahdem gandu jaghmel sforz moderat biex jestingwi, anki in parti, l-obligazzjonijiet tieghu, il-Qorti tista' f'kawza preparatorja ghall-arrest personali tad-debitur, ikollha rigward ghall-fakolta finanzjarja tieghu: b'mod li fil-generalita' tal-kazi jkun adempjut il-vot tal-ligi, bla ma tinghata licenza zejda lid-debituri li jkunu dizonesti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info