Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 159

Judgement Details


Date
03/12/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
DOTTOR FILIPPO NICOLO` BUTTIGIEG ET vs MAGGUR GERARD C GATT R.M.A.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DJAR AMMOBILITI - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ORDINANZA XXIXI TA` L-1947 - RETROATTIVITA' - ZGUMBRAMENT
Summary
Huwa generalemtn accettat mill-ghorrief illi l-ligijiet dwar il-gurisdizzjoni u kompetenza, kif ukoll dwar l-organizzazzjoni u l-kompozizzjoni ta` l-awtorita` gudizzjarja, japplikaw ruhhom retoattivament. Fl-applikazzjoi retroattiva ta` dawn il-ligijiet dejjem issir distinzjoni bejn il-procedimentli ma jkunux immexxu 'l quddiem u dawk li jkuu ga avvjati; fis-sens illi meta l-procediment mhux gaavvjat, il-ligijiet godda ghandhom applikazzjoni minghajr ebda rigward ghac-cirkustanza jekk id-dritt li jifforma l-oggett tal-procediment giex akkwistat qabel jew wara li l-ligi gdida ghandha tkun efffikaci jew attwata, mentri fil-kaz ta` procediment ga avvjat il-ligi gdida ma tistax tkun retroattiva. Imma ank f'dan l-ahhar kaz tigi applikat r-retroattivita`, jekk din tkun espressment sancita` mill-istess ligi gdida. Hekk gara fil-kaz ta` l-Ordinanza XXIX ta` l-1947, li , fost provvedimenti ohra, irrendiet il-Board tal-Kera kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta` kawza ghar-ripreza tal-pussess ta` djar ammbiliti, mentri qabel kien ritenut li din il-kompetenza kienet ta-tribunali ordinarji.Gahlkemm il-ligi gdida giet promulgat wara li l-kawza kienet ga ntrodotta quddiem il-Qorti ordinarja, gie deciz li kien kompetenti l-Board tal-Kera mhabba dispozizzjoni transitorja espressa fil-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info