Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 142

Judgement Details


Date
29/11/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIOVANNA CARABOTT vs GENEROSO CARABOTT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART - ART. 733, 1371, 764 U 765, TAL-KODICI CIVILI - INTERESS - INTERPRETAZZJONI - KAPITAL - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LEGAT - LEGAT "A LIMINE INTUS" - LEGAT TA` HAGA TA` HADDIEHOR - LIKWIDAZZJONI - PRELEGAT
Summary
Il-principju li d-djun ta` l-assi ereditarju ghandhom jithallsu qabel il-legati ma hux ta` ostaklu ghall-hals tal-legati qabel il-hlas tad-djun, meta l-attiv nett ta` eredita` huwa bizzejjed ghas-soddisfaciment tal-legati. Il-legat ta` haga ta` haddiehor jiswa kemm il-darba t-testaur ikun iddikjarafit-testment li huwa kien jaf li l-haga legata mhix tieghu, imma ta` hadd iehor. Din ir-regola pero` ma hix applikabili ghad-dispzizzjonijiet testamentarji tar-ragel li jkollhom bhala oggett taghhombeni tal-komunjoni t` l-akkwisti; ghax f'dan il-kaz hija applikabili r-regola l-ohra illi, jekk ir-ragel jiddisponi mill-akkwisti b'testment, id-dispozizzjoni teighu hija valida jekk hemm mnejn il-mara tigi kompensata tas-sehem li jkun imissha. Biex wiehed jistabbilixxi l-estensjoni ta`legal "a limine intus", ghandu jsegwi l-principju illi l-volonta` ta-testaur ghandha tigi desunta mid-diversi dispozizzjoni testamentarji teighu, ul-principju l-iehor ili meta hemm dubju jekk il-legat ghandux jigi ammess jew eskluz, l-interpretazzjoni, per regola, gahndha tkun favur l-legatarju. Meta mbaghadil-kwistjoni tkun dwar il-kwantitativ tal-legat "a limine intus", wiehed ghandu l-ewwelnett jistabbilixxi x'ried ifisser it-testatur bil-kelma "dar" li gahliha jirriferixxi l-legt; u fil-legat ghandhom jidhlu dawk l-oggetti li jkun barra mid-dar okkazjonalment biss, bhal ma ghandhom jigu eskluzi dawk li jkunu jinabu fid-dar b'kumbinazzjoni. HUwa veru li l-prelegatarju ghandu jsofri sehem mill-prelegat; imma din il-kontribuzzjoni teighu tigi "ipso facto" attenuta bil-prelecament tal-haga legat mill-massa li ghandha tigi diviza; u l-prelegatarju gahndu dritt ghall-prelevament tal-haga prelegatakolha kemm hi minghajr deduzzjoni ta` l-ammont tas-sehem li, bhala koerdei gravat b'dak il-prelegat, huwa ghandu jsofri ghal-istess prelegat. L-imghax fuq il-legat jibda jghaddi minn meta ssir il-kostituzzjoni in mora, u mhux mill-mewt tat-testaur, salvi l-eccezzjoijiet li hemm fil-ligi, fosthom dik ta` meta l-oggett tal-legat huwa "kapital". U bil-kelma "kapital" wiehed ghandu jifhem mhux kwalsijasi somma ta` flus, li hija dovuta b'titolu ta` legat huwa "kapital". u bil-kelma "kapital" wiehed ghandu jifhem mhux kwalsijasi somma ta` flus, li hija dovuta b'titolu ta` legat, imma biss dik is-somma ta` flus li fil-mumenet tat-testment tinsab impjegata b'mod fruttiferu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info