Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 349

Judgement Details


Date
16/03/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
LORETO CAMILLERI vs AVV. DR. GEORGE DEGIORGIO ET. NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DOMICILJU - KOMPETENZA - NULLITA' - RESIDENZA - ZWIEG
Summary
Il-kuncett tad-domicilju huwa legali, mentri dak tar-residenza huwa "di fatto" u materjali; ghaliex,mentri fir-residenza jidhlu c-cirkustanzi "di fatto" tad-dimora materjali f'post, fid-domicilju majidholx biss it-trasport materjali, imma anki l-"animu" tal-bniedem li jabbanduna l-post ta' l-origini tiehu sabiex imur joqghod band'ohra bil-hsieb li jibqa' hemm - "animus manedi" - liema animu jkunjista' jidher mill-kumpless tal-fatti u c-cirkostanzi. Kull persuna ghandha jkollha domicilju, u ghandha d-domicilju taghha malli titwieled, li huwa dak ta' l-origini, u li ma jista' qatt jigi abbandunat imma biss pozitivament soppjantat favur ta' domicilju iehor li jkun id-domicilju tal-ghazla.U l-ebda persuna ma jista' jkollha aktar minn domicilju wiehed simultaneament. Ir-residenza hija "prima facie" prezunzjoni tad-domicilju; imma din hija prezunzjoni "juris tantum", li ma tigix nieqesbiss bir-residenza ta' dak li jkun, anki ghal zmien twil, f'pajjiz iehor ghax-xoghol jew kummerc tieghu, u anki jekk ikun ittrasferixxa mieghu lill-familja tieghu; ghall-kuntrarju hemm bzonn li jirrizulta minn provi, diretti jew kongetturali, imma precizi u konkludenti, li huwa ma ghandux l-intenzjoni li jirritorna fid-domicilju ta' l-origini. F'materja ta' nullita' ta' zwieg, id-domicilju li jiddetermina l-kompetenza gurisdizzjonali tat-tribunal huwa d-domicilju tar-ragel. Zwieg bejn zewg kattolici, jew bejn tnejn min-nies li xi hadd minnhom ikun kattoliku, huwa null jekk ma jkunx celebratbil-forma preskritta mid-Dritt Kanoniku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info