Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 441

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
GLORIA MART JONATHAN BEACOM ET vs L-ARKITETT U L-INGINIET CIVILI ANTHONY SPITERI STAINES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ENFITEWSI - INTERPRETAZZJONI - LOKAZZJONI - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
L-attrici agixxiet ghal zgumbrament tal-konvent minn appartament minnu okkupat. Il-Qrati jkunu obbligati jinterpretaw il-konvenzjoni "meta" kuntratt il-partijiet ma jkunux spjegaw ruhhom car jew postjorment ghall-kuntratt jintervjeni avveniment li jkollu bhala konsegwenza kwistjoni li ma tkunx gietpreveduta u li kien hemm bzonn li tigi maqtugha u din ghandha tigi primarjament interpretata skondl-intenzjoni tal-partijiet li jkunu hadu. Fil-kaz taht ezami indubbjament il-partijiet kontraenti spjegaw ruhhom aktar minn car fil-kuntratt. Ma intervjana ebda avveniment posterjuri ghalih b'konsegwenzi imprevedibbli. Ghall-kuntarju, l-istat ta' dritt illum baqa' - safejn kien jirrigwarda l-kontraenti - tista' tghid kif kien dakinhar meta sar il-kuntratt. Fir-rigward tal-parti indiviza tal-fond li l-appellat kien qed jiddetjeni b'titollu ta' subenfitewsi temporanja, din kellha tirriverti lura lis-suddirettarju appena giet terminata l-koncessjoni. Dwar din il-parti, il-Qorti ta' l-Appel irriteniet illi l-konvenut appellat ma jistax jippretendi li ghandu xi titolu u llum - wara li skadat-terminu - qed jokkupaha bla ebda titolu validu fil-ligi. Fir-rigward tal-parti indiviza l-ohra tal-fond li hu kien qed jiddetjeni b'titolu ta' lokazzjoni din il-Qorti tqis dik il-parti tal-kuntrattbhala guridikament inaccettabbli b'dan pero' illi dak il-kuntratt bhala guridikament inaccettabblib'dan pero illi dak il-kuntratt kien johloq rapport "sui generis" bejn il-kontraenti li assigura, kif assigura, l-uzu u l-godiment li kellha l-uzufruttwarja f'dik il-parti tal-fond lill-appellat, ghalzmien determinat, li jikkoincidi, mat-terminazzjoni tal-koncessjoni enfitewtika. Il-fatt li ma kinitx tezisti lokazzjoni vera u proprja ma jfissirx li b'daqshekk il-konvenut appellat kien qed jokkupa dik il-parti indiviza tal-fond bla titolu. Titolu, kif inghad, kellu, izda dak it-titolu intemm appenna skada t-terminu tal-koncessjoni enfitewtika. Minn dakinhar 'il quddiem il-konvenut appellatkien qed jokkupa ukoll il-parti tal-fond minghajr ebda titolu validu fil-ligi in kwantu hu ma setaxjuzufruwixxi mid-dritt ghar-rilokazzjoni tacita in virtu' tal-ligijiet specjali tal-kera. Il-Qortita' l-Appell ghalhekk irrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u ordnat l-izgumbrament tal-konvenut urrimettiet l-atti lura lill-Ewwel Qorti ghall-finijiet tat-talba ghal danni
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni