Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 570

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
CONCRETE MIX LIMITED vs PAUL PSAILA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 167 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - IR-RIT ANTIK - PROCEDURA BIL-GILJOTTINA - PROCEDURA SOMMARJA SPECJALI
Fil-Qosor
Il-konvenut appellat espona ili huwa rceva citazzjoni bil-procedura sommarja specjali hekk imsejjha"bil-giljottina" sabiex jidher l-ghada meta huwa assolutament ma setax ghaliex kellu mpenji ta' gravita' u riskju ta' certa portata ekonomika. L-artikolu 167/170 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili kien gew emendati bl-Att numru XXIV ta' l-1995 biex jassiguraw illi l-konvenut kellujigi mharrek biex jidher mhux aktar kmieni minn hmistax-il jum min-notifika ta' l-att tac-citazzjoni, li ovvjament ifisser illi l-konvenut imharrek f'din il-procedura kellu jinghata minimu ta' zmien ta' hmistax-il jum biex ikun jista' jipprepara d-difiza tieghu u jikkontesta t-talbiet attrici. Huwaminnu illi dik l-emendi dahlet fis-sehh fl-1 ta' Ottubru, 1996 u allura xi xhur wara li kienet gietdeciza l-kawza taht ezami. Dan ifisser illi l-procediment li qed jigi ezaminat kien ghadu qed jigiezaminat kien ghadu qed jigi rregolat bil-ligi kif kienet qabel ma giet emendata. Ligi li kienet ferm aktar ristrettiva ta' l-opportunita' tal-konvenut iccitat b'din il-procedura biex jiddefendi ruhu tant illi l-artikolu 169 kien allura jipprovdi illi l-att tac-citazzjoni kellu jigi notifikat fuqil-konvenut fi zmien jumejn tax-xoghol u li dan seta' jigi notifikat fuq il-konvenut fi zmien jumejntax-xoghol u li dan seta' jigi ordnat jidher quddiem il-Qorti minn jum iehor u f'kull kaz mhux anqas mnn jumejn ohra tax-xoghol mid-data tan-notifika jekk il-konvenut ikun jirrisjedi fil-Gzira ta' Malta. Issa, skond l-artikolu 103 tal-Kap. 12, anke kif kien allura fil-ghadd taz-zmien, il-gurnata tinghad ta' 24 siegha, liema zmien kellu jitqies li jaghlaq il-gurnata ta' wara fis-siegha stabbilitaghall-gheluq tar-Registru. Dan ifisser illi meta l-artikolu 169, kif kien allura, jiddisponi illil-konvenut seta' jigi ordnat jidher il-Qorti minn jum ghall-iehor, il-ligi zgur kienet qed taghti rimedju minimu ta' jum shih lill-konvenut biex jidher. Jum li skond l-artikolu 103 kellu jkun ta' 24siegha li kien jaghlaq, fil-kaz taht ezami sal-hin ta' l-eghluq tar-Registru tal-Qorti, fil-jum ta'wara n-notifika ta' l-att tac-citazzjoni. Il-kelma "jum" kellha u ghandha kannotazzjoni guridika preciza u kellha tigi nterpretata skond kif il-ligi tal-procedura tiddisponi. Fil-kaz taht ezami huppruvat bil-fatti u anke mhux ikkontestat illi l-konvenut inghata biss ftit sieghat bejn il-hin metagie nnotifikat bl-att tac-citazzjoni u l-hin meta hu kien ordnat biex jidher quddiem il-Qorti. Daniz-zmien ma kienx jissodisfa l-vot tal-ligi kif kienet allura u certament kien wisq anqas jissodisfa l-ispirtu tal-ligi fid-dawl ta' l-emendi ta' l-Att XXIV ta' l-1995 ghall-provvedimenti li jirregolaw din il-procedura specjali li kienu diga' gew approvati mil-legislatur imma kienu ghadhom ma gewxfis-sehh. Fic-cirkostanzi l-Qorti ta' l-Appell anullat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u rrimettiet lura l-atti ghall-kontinwazjoni skond il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni