Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 653

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CHARLES MICALLEF vs DIRETTUR TAS-SIGURTA` SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MINN DECIZJONI TA` - APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ARBITRU - ARTIKOLU 811 (E) TAL-KODICI TA` ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - CHILDREN'S ALLOWANCE - KAP. 318 - RITRATTAZZJONI - SIGURTA` SOCJALI
Summary
Talba ghal ritrattazzjoni wara sentenza tal-Qorti ta` l-Appell liddecidiet appell minn decizjoni ta`Arbitru u fejn f'kull stadju gie kkonfermat ilil-appellant ma kienx intitolat ghal Children's allowance. Illi r-rimedju tar-ritrattazzjoni huwa wiehed straordinarju, inkwnatu jikkostitwixxi deroga ghall-principju fondamentali li l-gudikat jikkostitwixxi l-ligi bejn il-kontendenti. Dan ir-riedmju,ghalhekk, jista` jigi nvokat biss f'dawk il-kazijiet espressament elenkati, u dan b'mod tassattiv,fil-ligi. Minbarra dan, id-dispozizzjonijiet relattivi ghandhom jigu ntepretari ristrettivament. Fi kliem iehor ma jistax jigi permess li taht il-prestest ta` ritrattazzjoni, il-litigant sokkombentijkun jista` jerga` jiftah il-meritu tal-kawza, ghax b'daqstant ikun qieghed jinholoq tribunal tat-tielet istanza, haga mhix permessa. Il-Qorti ta` l-Appell iccitat b'approvazzjoni l-orjentament u prassi taghha in precedenza dwar il-punt: illi biex jigi deciz jekk kienx hemm applikazzjoni hazinatal-ligi, il-fatti tal-kawza ma jistghux jigu ezaminati mill-gdid. Lanqas jistghu jigu vvalutati jew interpretati fis-sentenza attakkata. Ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq dan il-motiv jekk, fuqdawn il-fatti kif jirrizultaw ippruvati, ikun jidher li l-Qorti applikat disposizzjoni tal-ligi flok dispozizzjoni ohra li kellha proprjament tigi applikat. jekk jirrizulta li s-sentenza mpunjata tkun applikat il-ligi korretta ghall-fatti tal-kaz, xorta wahda ma hemmx lok ghar-ritrattazzjoni fuq il-motiv tas-subinciz (e) nonostante li l-interpretazzjoni moghtija mill-Qorti illi dik il-ligi tkunskoretta. Biex ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq dan il-motiv, irid jintwera li l-Qorti, fis-sentenza mpunjata, applikat il-ligi hazina ghall-kaz, u mhux li applikat il-ligi tajba b'mod hazin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info