Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 556

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
RITA ARMLA MINN ESPEDITO COLEIRO vs JOSEPH G. COLEIRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 1078, 1141 TAL-KODICI CIVILI - IMGHAX - INTERPELLANZA - KAPITAL - MOROZITA' - SELF
Fil-Qosor
L-attrici bhala eredi ta' zewgha agixxiet ghall-hlas lura ta' kapital u imghax li zewgha kien sileflis-socjeta' konvenuta. Il-Qorti tal-Kummerc iddecidiet il-kawza billi ddikjarat li fuq il-krediturreklamat mill-attrici fic-citazzjoni m'ghandhomx jghaddu imghaxijiet. Ir-regola tad-Dritt Civili illi fis-self mhux dovut imghax kemm-il darba ma jkunx miftiehem hi applikabbli anke ghal self kummercjali. Meta l-imghax mhux miftiehem, dan jibda jiddekorri minn meta l-kreditur jinterpella d-debitur ghall-hlas, dan sakemm ma jkunx jirrizultaw cirkostanzi li jiddeterminaw il-gurnata li fiha l-obbligazzjoni kellha tigi esegwita u allura d-debitur ikun in mora. Fil-kaz in ezami, il-ftehim ma stabbilixxa l-ebda zmien li fih il-kreditur kellu jigi mhallas lura. Kien inerenti f'dak il-ftehim li s-socjeta' setghet tibqa' f'certi determinati cirkostanzi tuzufruwixxi mil-loan account sakemm il-mutwant jibqa' socju. Dan ifisser illi dak li qabel kien azzjonista seta' jesigi, jekk ried, il-hlas lura meta ma jibqax socju. Azzjoni fakoltattiva in kwantu l-ftehim ma kien jipprovdi ghal ebda terminu meta kellu jsir il-hlas lura. Jekk fil-ftehim ma jkunx gie stabbilit ebda zmien biex tigi sodisfatta l-obligazzjoni, id-debitur ma jigix imqieghed in mora hlief wara li jigi msejjah b'att gudizzjarju. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi ghandu jibda jiddekorri l-imghax fuq is-somma ta' self lil-istess socjeta' konvenuta rrikonoxxiet li kien dovut lill-attrici tant illi l-kapital gie minnhamhallas. Dan l-imghax hu dovut minn dik id-data sad-data meta fil-mori ta' din il-kawza thallas il-bilanc tas-self dovut lill-attrici skond l-iskrittura ta' l-1947 fuq citata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni