Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 405

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
AIC JOSEPH GRECH vs MARY MART CHARLES BORG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 258 TAL-KODICI TA' PROCEDURA - ESEKUZZJONI KONTRA EREDI - TITOLU ESEKUTTIV
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fis-sens illi l-artikolu invokat mill-attur kien ghal kollox irrelevanti ghas-sitwazzjoni taht ezami fis-sens l-azzjoni hija specifikatament ibbazata fuq is-subinciz 1 ta' l-artikolu 259 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civiliin kwantu dan l-artikolu jirregola t-tmexxija ta' titolu esekuttiv meta d-debitur hu mejjet. Fil-kaz taht ezami l-attur qed jippremetti illi kien il-kreditur li miet u qed jippretendi li qabel l-eredi tieghu setghu jipprocedu bit-titolu esekuttiv li kien jispetta lilu u li huma li kienu wirtu kellhom jitolbu awtorizzazzjoni mill-Qorti biex hekk jaghmlu. Il-htiega tac-citazzjoni hija meta hemm proceduri kontra l-eredi tad-debitur u mhux dawk istitwiti mill-eredi tal-kreditur. Ghalhekk it-talba ta' l-attur biex jigi rrevokat id-digriet fejn giet ordnata kontra tieghu subbasta ta' fond giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info