Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 991

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Partijiet
ADRIAN SIVE AAD DE HAAN NOE vs DOTTOR TONIO FARRUGIA ET NOE PRO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLI 156, 843 (2) TAL-KAP. 12 TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - KAWZA GHALL-JEDD IMSEMMI FIL-MANDAT - KONVENJU - MANDAT TA` INIBIZZJONI - TIFSIRA CARA U SEWWA TA' L-OGGETT U TAR-RAGUNI TAT-TALBA
Fil-Qosor
L-attur agixxa wara l-hrug ta' Mandat ta' Inibizzjoni fejn talab lill-Qorti tinibixxi lill-konvenutib'mod definitivvament milli jbieghu, jittrasferixxu jew b'xi mod jiddisponu mill-proprjeta' immobbiljarja kif deskritta fil-kuntratt ossia konvenju. L-Ewwel Qorti laqghet l-eccezzjoni tal-konvenutifis-sens illi l-attur kien obbligat illi jipprezenta kawza ghall-jedd imsemmi fit-terminu u li ma kinitx koncepibbli talba ta' projbizzjoni perpetwa. Il-Qorti ta' l-Appell, filwaqt illi kkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, irriteniet illi anke kieku wiehed kellu jeskludi li t-talba hija biex il-mandat ta' inibizzjoni stess jigi estiz definittivament, it-talba, fl-ahjar ipotesi ghat-tezi ta'l-attur, hija biex il-konvenuti jigu ordnati ma jbieghux il-proprjeta' biex jibqghu mpregudikati id-drittijiet naxxenti mill-konvenju, pero' dawn id-drittijiet mhumiex specifikati u lanqas ma hemm indikat terminu. Ghalhekk, l-attur naqas li jiddeduci t-talba d-dritt mhuwiex specifikat izda hemm biss referenza generika ghad-drittijiet stipulati bil-konvenju, meta dan id-dokument lanqas biss gie esebit. Jinghad ukoll ghall kull buon fini li anke kieku l-konvenju gie esebit mac-citazzjoni dan makienx ut sic jirrendi t-talba "cirkoskritta jew determinata". It-talba tkun "cirkoskritta" jew "determinata" minn kif tkun ifformolata hi stess u mhux b'semplici referenza ghal xi dokument esebit. Ghalhekk l-osservazzjoni maghmula hawn fuq dwar in-nuqqas ta' esebizzjoni tal-kopja tal-konvenju saret biex jigi ssottolineat kemm l-attur agixxa b'mod traskurat. Pero' anke kieku esebixxa l-konvenjumac-citazzjoni ma kienx b'hekk jissana t-talba li hija mproponibbli ghaliex, filwaqt li titlob li l-Qorti "tinibixxi lill-konvenuti b'mod definittivament (sic) milli jbieghu, jittrasferixxu jew b'xi mod iehor jiddisponi mill-proprjeta' mmobbiljari, kif deskritta fil-kuntratt ossia konvenju, lil terzi persuni u dana biex id-drittijiet ta' l-attur nomine" ma jkunux ippregudikati, ma titlobx li jiguddikjarati liema huma dawk id-drittijiet. It-talba ma tissodisfax ir-rekwizit mpost bl-artikolu 156(1) (a) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li hu li c-citazzjoni ghandu jkun fiha "tifsir car u sewwa ta' l-oggett u r-raguni tat-talba" u konsegwentement lanqas ma tissodisfa d-dettami ta' l-artikolu 843 (1) tal-Kap. 12, li bihom l-attur huwa obbligat jipprezenta kawza ghall-jedd imsemmi fil-Mandat ta' Inibizzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni