Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1010

Judgement Details


Date
13/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
ANGOLINA ATTARD vs BARTHOLOMEO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - ARTIKOLU 413 U 435 TAL-KODICI CIVILI - DISTANZA REGOLAMENTARI BEJN BINI
Summary
L-attrici agixxiet ghal hlas ta' kumpens naxxenti minn appogg; irrizulta mill-provi illi l-konvenutma kienx bena mal-hajt taghha imma l-kwistjoni qamet meta ssaqqaf spazju bejn iz-zewg hitan. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi essenzjalment l-ezitu ta' dan l-appell jiddependi mill-portata li jista' jkollu l-artikolu 435 tal-Kodici Civili f'kazijiet fejn ma tkunx inzammet id-distanza regolarita' tliet metri mill-hajt tal-fond tal-gar u jkun inbena hajt iehor f'inqas minn tliet metri msemmija u li ma jkunx imiss mal-hajt imsemmi u dan ghall-fini ta' jekk jistax jinghad li jkun gie pprattikat appogg f'dan il-kaz u allura hux dovut il-hlas li normalment jintalab u jithallas meta jkun hemml-appogg. Il-Qorti ta' l-Appell waslet ghall-konkluzjoni illi taht ebda cirkostanza ma jista' jinghad illi bil-fatt illi ssaqqaf l-ispazju bejn iz-zewg hitan b'daqshekk gara illi gie pprattika xi appogg fis-sens tal-ligi. Il-kwistjoni ta' x'konsegwenza jista' jkollu n-nonosservanza ta' l-artikolu435 da parti tal-konvenut hija xi haga rrilevanti ghall-ezitu ta' din il-kawza billi se mai, jista'jew seta' jintitola lill-attrici li tittutela d-drittijiet taghha u dak illi l-ligi riedet li jirregola l-mod kif isir il-bini f'pajjizna. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fejn cahdet it-talba attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info