Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 745

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., AGIUS CARMEL A.
Parties
DR. GODWIN AQUILINA LL.D. NOE vs GODWIN ABELA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' - SENTENZA
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi l-Ewwel Qorti ma segwitx l-iter procedurali li hi stess stabbiliet ghas-smigh tal-kawza u ddecidiet il-meritu meta dan ma kienx gie trattat quddiemha u meta kiengie vverbalizzat li l-Qorti kellha tiehu f'dak l-istadju konsiderazzjoni biss u tiddecidi l-eccezzjoni ulterjuri tas-socjeta' appellanti kif ukoll accennat. Il-Qorti fis-sentenza taghha mhux biss ghaddiet biex tiddecidi l-meritu qabel ma l-kontendenti kellhom l-opportunta li jipproducu l-provi taghhom u jittrattaw dwarhom quddiemha imma wkoll naqset li tiddecidi eccezzjoni tas-socjeta' appellantili kienet tikkontesta proprju r-responsabbilita' taghha ghat-talbiet attrici fuq bazi ta dritt metadwar din l-eccezzjoni kienu saru mill-kontendenti anke sottomissjonijiet bil-miktub limitati gall-punt ta' dritt taht ezami. Indubbjament allura s-sentenza appellata bir-ragun issorprendiet lill-kontendenti u nghatat in vjolazzjoni tal-principju fondamentali ta' l-audi alteram partem. Is-sentenzata' l-Ewwel Qorti giet annullata kif gie kostantement ritenut li kellu jsir f'cirkostanzi simili mill-Qorti ta' l-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info