Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 842

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DOTTOR REMIGIO ZAMMIT PACE NOE vs ALFRED E QUILINA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - MERKANZIJA - PORT REGULATIONS 1966 - ZBANK IN TOTAL DARKNESS
Summary
L-attur ssikuratur isurrogat agixxa biex jirkupra danni konsistenti f'nuqqas u telf ta` merkanzija.L-eccezzjoni principalital-konvenut kienet illi l-merkanzija giet zbarkata in total darkness u ghalhekk ma titqiesx li cargo has been safely landed u konsegwentement il-konvenut ma kienx responsabbli. L-imporatni ghall-fini ta` l-artikolu 90 tal-Port Regualtions mhuwiex fejn tinhatt il-merkanzija,imm afejn bhala fat tinhazen, u gie ppruvat li fil-kazz taht ezami, il-merkanzija inhaznet f'shedsli s-socjeta` konvenuta ghandha ghad-disposizzjoni taghha. Ma jistax jinghad allura li dak ir-reolament kien applikabbli ghall-kaz taht ezami. Il-gurisprudenza li konstantement tafferma l-principju lil-fat li l-merkanzija tinhazen in the open and alwys at the risk of teh owner, ma jezimix lis-socjeta` li tkun ersponsabbli ghall-hazna taghha mill-atti kriminali ta`l-impjegati taghha jew ta` terzi,bhallikieku l-merkanzija flok fil-kustodja taghha kienet abbandunata f'xi ghalqa. il-Qorti ta` l-Appell, inoltre, ghamlet refernza ghall-gurisprudenza fis-sens illi Regolament nru. 90 ta` l-1966 dwaril-Portijiet "jehlees lill-Gvern min kull responsabbilita` ghal xi hsara li tista` tgiri li ldin limerkanzija billi din tinzamm fil-berah. Dan ir-Regolament ma jservix ukoll biex jezonera lill-Cargo Handling Company Limited mir-responsabbilita` taghha lejn l=importatur". Il-QOrti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta` l-Ewwel Qorti li sabet id-ditta konvenuta responsabbli u kkundannatha thallas id-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info