Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 913

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH BALDACCHINO ET NOE vs CARMELO SIVE CHARLIE CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 1233, 1357 TAL-KODICI CIVILI - KONVENJU - REKWIZITI TA' - VALIDITA' TA'
Summary
L-atturi agixxew fejn talbu li l-konvenuti jigu kkundannati jersqu ghal trasferiment ta' proprjeta'mmobbli. Biex l-iskrittura taht is-subinciz (a) ta' l-artikolu 1233 tal-Kodici Civili tkun valida fil-ligi jehtieg li tkun tirrispekkja l-volonta' tal-kontraenti riflessa fil-firem taghhom; tikkontjeni l-weghda ta' trasferiment li tkun tifforma l-oggett ta' dak il-ftehim; tidentifika dan l-oggett li kellu jigi trasferit; tistipula t-titolu li bih ikun gie miftiehem li kellu jsir it-trasferiment utindika l-prezz jew konsiderazzjoni miftiehma li jistghu jkunu determinati jew determinabbli skondil-ftehim. Fil-kaz taht ezami l-Qorti ta' l-Appell irravvizat fid-dokument nuqqasijiet ta' elementiessenzjali ta' ftehim u mhux ta' xi dettal sekondarju jew ancillari li seta' jigi ukoll ippruvat mod iehor. Fil-fehma ta' din il-Qorti jista' jinghad li l-iskrittura li fuqha l-atturi nomine qed jibbazaw l-azzjoni taghhom, fiha nuqqasijiet ta' sustanza dwar elementi essenzjali li kienu necessarjibiex l-azzjoni attrici tirnexxi. Giet ghalhekk michuda t-talba attrici u kkonfermata s-sentenza ta'l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info