Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 790

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ANTON AZZOPARDI ET NOE vs LAWRENCE CIANTAR NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HLAS LURA TA` - INDEBITI SOLUTIO - INDEBITU - ZBALL DI DIRITTO - ZBALL DI FATTO
Summary
L-attur talab lill-Qorti tikkundanna l-konvenut jirrifondi flus imhallsa indebitament. Il-Qorti ta`l-Appell identifikat l-azzjoni bhala wahda ta` hlas lura ta` indebitu, u ccitat b'aprovazzjoni l-insenjament illi "il-ligi taghti l-azzjoni ghar-radd tal-hlas mhux misthoqq, izda ukoll met aghalkemmxi hlas ikun misthoqq, ikun thallas izzejjed milli kien misthoqq, u jekk jigri hekk, min hallas jista` jfittex ghar-radd taz-zejjed imhallas. Biex ir-radd tal-hlas mhux misthoqq jista` jintalaba bil-jedd, jehtieg li dak il-hlas ikun sar bi zball u dan l-izball kien di fatto. L-izball di diritto majservix biex jintalab bil-jedd dak imradd". Il-Qorti ta` l-Appell iffurmat il-konvinciment illil-izball di fatto ma kienx jirrizulta. Inoltre, fil-konfront tal-Korporazzjoni konvenuta la-zzjoni ta`indebiti solution hija aktar manifestament insostenibbli ghaliex l-azzjoni ghar-ripetizzjoni hija ezercitabbli biss kotnra min effettivamnet ircieva l-hlas mhux misthoqq, Kien pacifiku li l-Korporazzjoni konvenuta f'dan il-kaz ma rceviet xejn aktar minn dak li kien, skond il-ftehim taht ezami, lilha dovut. Giet ghalhekk ikkonfermata s-sentenza appellat li cahdet it-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info