Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 692

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
VICTOR CAMILLERI vs VINCENT MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 1501, 1505, 2128 TAL-KODICI CIVILI - CEDOLA TA` FIDI - CENS - DEKADENZA - ENFITEWSI - FIDI TA` - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-meritu taç din il-kawza jinkwadra ruhu fl-interpretazzjoni tas-subartikolu 2 taç l-artikolu 1501tal-Kap. 16, inkwantu din il-Qorti qed tigi mistiedna tiddecidi jekk it-terminu taç sena ghall-fiditaç cens meta l-istess kuntratt jipprovdi li c-cens jista` jigi rivedut fi zmien specifikat, jibdixjiddekorri mid-data ta` meta kienet dovuat ex contractu revizjoni jew minn meta giet stabbilita - f'dan il-kaz gudizzjarjament - ir-rata ta` cens riveduta. Fl-ezercizzju ta` intepretazzjoni tassumimportanza d-domanda jekk it-terminu ta` sena kienx wiehed ta` preskrizzjoni ossia wiehedta` dekadenza. DAn ghar-raguni ovvjal i jekk il-perijodu hu wiehed preskrittiv estintiv ta` l-azzjoni jkunu japplikaw ghalih il-provvedimenti tal-Kodici Civili li jippermettu l-interruzzjoni jew l-estensjoni ta`dak it-terminu permezz ta` att gudizzjarju jew mod iehor. Fil-kaz likien perijodu ta` dekadenza, dan ma jkunx possibbli billi t-terminu jkun allura wiehed perentorju u bhala tali mhux prorogabbli. Dan it-terminu ta` sena hu wiehed ta` dekadenza ta` dritt jekk wiehed ma jagixxix fit-terminu prefissmil-ligi u mhux ta` preskrizzjoni ta` l-azzjoni fiz-zmien preskritt. L-inattivita` tal-konvenut fil-perijodu ta` sena irrimedjabbilment ippregudikatlu d-drittijiet tieghu u l-Qorti ta`l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta` l-Ewwel Qorti fis-sens illi c-cedoli ta` fidi ta` cens kienet nulla u minghajr efett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info