Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 553

Judgement Details


Date
06/04/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs VINCENT CACCIOTTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 502 (1) U 527 TAL-KODICI KRIMINALI - KOMPETENZA - PERIZJA - PIENA - SPEJJEZ
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi meta l-kawza ssir mill-Pulizija "ex officio", u jekk il-prosekutur jaghmel talba ghal hekk, il-Qorti ghandha meta taghti s-sentenza, jew f'kull ordni iehor wara, tikkundanna l-hati ghall-hlas lir-Registratur ta' l-ispejjez, kollha jew parti minnhom, li jkollhom x'jaqsmu mal-hatra ta' l-esperti jew periti fil-proceduri hija applikabili anki ghall-Qorti Kriminali tal-Maesta' Tieghu r-Re. Il-mizura tal-kundanna fit-totalita' jew f'parti, tiddependi mid-diskrezzjoni ta' l-Imhallef li jkun ippresjeda l-gudizzju fil-meritu; imma certament, fl-ezercizzju ta' dina d-diskrezzjoni, il-Qorti ghandha tkun gwidata minn certi kriterji, bhalma huma:- (a) ix-xorta uc-cirkustanzi kollha tad-delitt; (b) jekk l-ispejjez tal-perizja jkunux ta' xorta tali li kienu dejjem isiru, anki apparti l-process kontra l-akkuzat, jew jekk jikkonnettux ruhhom anki mar-responsabilita ta' l-akkuzat partikulari u ta' x'hix ghandu jirrispondi; (c) jekk il-prova peritali kienetx assolutament necessarja, jew setghetx ma ssirx, jew issir aktar ekonomikament, kwante volte kien hemm xi estensjoni mhux tant gustifikata ta' l-inkariku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info