Reference: Volume 33F (1949), Part No. 4, Section , Page 574

Judgement Details


Date
15/10/1949
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA` TIEGHU R-RE vs KARMNU CUSCHIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 458 (2) TAL-KODICI KRIMINALI, U ART. 735 (D) (II) U 739 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ASTENSJONI - INDIRIZZ - RIKUZAZZJONI
Summary
Imhallef jisa` jigi rikuzat jekk il-kawza kienet giet quddiemu bhala Imhallef jew bhala arbitru; izda dana ma jghoddx gahl decizjoni moghtija mill-Imhallef meta ma tkunx qatghet definitvament il-meritu fil-kwistjoi, u lanqas ghal sentenza li tehles "ab onservantia". Kieku l-Imhallef sendenti, waqtit-trattazjoni tal-guri l-iehor, irrikjama b'xi modl-attenzjoni tal-Pulizija ghar-responsabilita` penali ta` l-akkuzat odjern, jew, anki incidentalment, b'xi mod esprima bic-car l-opnjoni teighu dwarir-responsabilita` penali ta` l-akkuzat odjern, kien ikun il-kaz mhux biss li huwa jaccetta r-rikuz,imm lijastjeni. Immam etal-imhallef fil-guri l-iehor majkun esprima ruhu bl-ebda mod dwar ir-responsabilita` penali ta` l-akkuzat odjern, u fl-idnirizz bl-ebda mod ma jkun ghamel riferenza ghal xi cirkustanza jew espressjoni ta` opinjoni li tista` tirrifletti l-akkuzat odjern, ma hemmx lok ghar-rikuzazzjoni tieghu. I-Imhalef huwa l-unika persuna li tista` tghid kif u b'liema mod huwa kien esprima ruhu fl-indirizz. Barra minn dan, hemm bzonn li l-akkuza tkun l-istess, u mhux bizzejed li kun l-istess il-fatt. L-eccezzjoni tar-rikuzazzjoni ghandha tigi deciza inappellabilment mill-Imhalef rikuzat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info