Reference: Volume 79 (1995), Part No. 3, Section , Page 1257

Judgement Details


Date
05/10/1995
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
PERIT CARMELO FALZON vs ALFRED CURMI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI REIVINDICATORIA - REKWIZITI
Summary
L-azzjoni tentata mil-attur hi dik rivendikatorja. L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni decennali moghtija ill-konvenut tittanta toqtol dik l-azzjoni indipendentement mill-validita' tat-titolu li jippretendi li ghandu l-attur udana qabel ma ssir investigazzjoni filfond ta' tali titolu. Japplikaw dawn il-konsiderazzjonijeit ta' ligi: "Min jitlob ir-rivendikazzjoni ta' immobli ghandu d-dover li qabel xejn hu jipprova l-prprjeta' tieghu. L-imharrek f'din l-azzjoni ma ghandux ghalfejn jiftah halqu sakemm issir dik il-prova u jekk dik il-prova ma ssirx, l-imharrek ghandu jirbah il-kawza". "Il-jeddtal-proprjeta' u l-azzjoni rivendikatorja tal-proprjeta' huma haga wahda u ghalhekk, ghalkemm min ikun ha taht idejh ghazzmien mehtieg l-immobli ta' haddiehor jakkwista dik l-immobli bsahha ta' uzukapjoni, sid l-immobli qatt ma jitlef il-jedd ghall-azzjoni rivendikatorja, ikun ghadda zmien kemm ghadda." "Jekk il-Qorti jidher li hemm l-inqas dubbju dwar il-proprjeta' tar-rivendikant, hija ghandhassostni lill-possessur". Hu maghruf illi l-pussess irid ikun kontinwu, mhux interrott, pacifiku, pubbliku u mhux ekwivoku ghaz-zmien kollu stabbilit fil-ligi u cjoe' ghalperijodu ta' ghaxar snin. Huanke maghruf illi l-pussess jigi akkwistatfil-konkors taz-zewg elementi - dak fiziku u dak internazzjonali. Irid allura jipposjedi uti dominus. Hu wkoll car u pacifiku illi jekk il-konvenut jipprova b'success li hu jipposjedi l-proprjeta b'dan it-titolu ta' uzukapjoni decennali, l-azzjoni attricighar-rivendikazzjoni ta' l-istess proprjeta' fil-konfront tieghu tfalli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info