Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 212

Judgement Details


Date
23/06/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
JOSEPH AZZOPARDI vs RITA AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ART. 154 U 1862 TAL-KAP. 23 - BENI DOTALI U BENI PARAFERNALI - KOMMUNJONI TA' L-AKKWISTI - MARA - PATRIA POTESTA' - SEPARAZZJONI PERSONALI - TFAL
Summary
It-tfal legittimi ghandhom ikunu taht is-setgha ta' missierhom sakemm ma tkunx spiccat il-patria potesta' tieghu fuqhom; u l-mara ma hix investita mill-ligi b'ebda attribut ta' patria potesta' fuq it-tfal minuri taghha. Il-ligi ma tirrikonoxxix is-separazzjoni "di fato"; u ghalhekk, meta l-mizzewwgin ikunu separati "de facto", ma hemmx lok ghal ebda provvediment dwar it-tfal bhal ma jinghata fil-kaz ta' pendenza jew decizjoni tal-kawza tas-separazzjoni personali - salv li l-Qorti tqis dejjem il-vantagg tat-tfal. Ir-ragel huwa l-kap tal-komunjoni ta' l-akkwisti, u taht it-tregija tieghu jaqghu l-beni akkwisti sakemm ma jkunx ghadu sar ix-xoljiment taghha, jew sakemm ir-ragel ma jkunx iddekada mill-jeddijiet tieghu ta' "dominus"; u sakemm tkun ghadha ssehh il-komunjoni jaqghu taht it-tregija tieghu anki l-beni dotali u dawk estra-dotali (ghax bla kitba taz-zwieg) tal-mara. Ghaldaqstantil-mara li tabbanduna d-dar konjugali u tiehu maghha t-tfal u dawk il-beni hija obligata troddhom lir-ragel, minghajr ma ghandu jitqies, fl-azzjoni li r-ragel jagheml kontra taghha ghar-restituzzjonitaghhom, jekk hija kellhiex gusta kawza biex thalli d-dar ta' zewgha. Ghax azzjoni simili ma ghandhiex tigi konjuza ma' l-azzjoni tal-mara li tfittex lir-ragel ghal alimenti apparti min gudizzju tas-separazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info