Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section 1, Page 292

Judgement Details


Date
12/12/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
KAPTAN SERAFINO XUEREB, M.B.E. vs NOBBLI CHARLES SANT FOURNIER NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET DILATORJI - REKWIZITI - SPOLL - TOLLERANZA
Summary
Biex tirnexxi azzjoni ta' spoll "de recenti', l-attur irid jipprova tliet rekwiziti, illi huwa (1) "possedisse", (2) "spoliatum fuisse", u (3) "infra bimestre deduxisse". Kwantu ghall-ewwel rekwizit,hu maghruf illi l-pussess mehtieg hu dak materjali u "de facto", ikun x'ikun, u mhix mehtiega l-prova li l-attur ghandu dritt ta' proprjeta' jew ta' servitu' fuq il-haga li minnha huwa gie spoljat bivjolenza jew klandestinament. Anzi hemm ir-rekwizit tal-pussess anki meta dak li hu spoljat ghandus-semplici detenzjoni. U ghalkemm hu veru li t-tolleranza ma taghtix azzjoni ta' spolt, eppure dikit-tolleranza ghandha tirrizulta almenu "prima facie". U meta t-tolleranza tirrizulta eskluza, l-eccezzjoni tan-nuqqas ta' azzjoni bazata fuqha hija inammissibili. Kwantu ghat-tieni rekwizit, l-ispoll, billi hu fatt maghmul b'dannu ta' haddiehor, huwa imputabili jew lil min jikkommettieh, jew lilmin jikkmanda li jigi kommess. U l-ispoljat hu fid-dmir li jinsisti illi l-haga tigi rimessa fl-istat li kienet qabel; salvi r-ragunijiet li jistghu jkunu kompetenti lill-ispoljant fil-gudizzju petitorju. U l-ezami tal-Qorti ghandu jkun limitat ghall-fatt ta' l-ispoll u tal-pussess. Il-pussess ta' l-ispoljant jista' jkun anki illegittimu; u fil-gudizzju ta' l-ispoll ma humiex ammessi eccezzjonijiet hlief dawk dilatorji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info