Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 200

Judgement Details


Date
23/06/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
FRANCESCO BUSUTTIL vs GIUSEPPE TANTI BELLOTTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 106 (1) TAL-KAP. 23, U ART. 175 (1) U (2) U 237 (A) TAL-KAP. 15 - ATTI GUDIZZJARJI - KORREZZJONI - KUNJOM - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - NULLITA' - SENTENZA - SPEJJEZ - ZBALL FL-ISEM TAL-PARTIJIET
Summary
L-iben naturali illegittimu ma jistax igib il-kunjom ta' missieru, izda jista' jgib biss il-kunjom ta' ommu. Ghaldaqstant, jekk wiehed igib il-kunjom ta' missieru u ta' ommu flimkien, il-kunjom t'ommu in kwantu li dak hu l-kunjom veru u reali tieghu huwa importanti ghall-finijiet ta' l-identifikazzjoni. Sentenza li fiha l-indikazzjoni ta' l-isem ta' wahda mill-partijiet zbaljata fl-identita' ta' dik il-persuna ndikata hazin, hija nulla. Il-Qorti ta' l-Appell ma ghandhiex is-setgha li tordnal-korrezzjoni ta' l-atti li jkunu saru quddiem l-Ewwel Qorti; u ghalhekk , meta l-izball jigi konstatat fit-tieni istanza, il-Qorti ta' l-Appell ma tistax taghmel hag'ohra hlief tikkonstata l-izball mhux korrett, tirrevoka s-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, u tillibera "ab observantia". Din il-korrezzjoni tista' ssir mill-Ewwel Qorti, fuq citazzjoni li ssir biex tigi ottenuta dik il-korrezzjoni. Metas-sentenza tigi annullata mill-Qorti ta' l-Appell, l-annullament jiswa' anki ghall-partijiet li majkunux appellaw, meta l-interess taghhom huwa dipendenti essenzjalment minn dak tal-parti li appellat. Il-parti li tirrilevi tardivament l-izball u thalli l-atti jimxu 'l quddiem minghajr ma tkun irrelevatu, ghandha tbati parti mill-ispejjez tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info