Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 105

Judgement Details


Date
19/05/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
VINCENZO ZAMMIT vs AVUKAT DR ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1493, 1494, 1495, 1503 U 1504, TAL-KODICI CIVILI - DRITT TA' PREFERENZA - EKWIPOLLENZA - LIKWIDAZZJONI - PERIZJA "EX PARTE" - RETRATT - RIVENDIZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - SPEJJEZ UTILI U NECESSARJI
Summary
Fost id-dmirijiet tar-retraent versa r-retrattarju jidhol ukoll id-dmir tal-hlas ta` l-ispejjez kollha mehtiega u utili maghmula fil-haga mix-xerrej innifsu jew minnkull possessur iehor, ukoll jekk ghal xi raguni, li ghaliha ma ghandux iwiegeb la r-retrattarju u lanqas ebda possessur iehor, ma jibqax l-effett ta` dawk l-ispejez; u r-rivendizzjoni lir-retraent ma ssirx obligatorja qabel ma r-retraent ghamel l-obligi kollha teighu lejn ir-rettrattarju skond il-ligi. Imma l-ligi ma timponix ebda formula kif ghandhom jigu ezercitati d-drittijiet reltivi ghall-hlas ta` dawk l-ispejez; u lanqas matimponi assolutament kontemporaneament it-talba ghal-likwidazzjoni ta` l-ispejjez u dik ta` l-ingunzjoni jew kundanna tal-parti oppozitorja biex tigi ghar-rivendizzjoni. Lanqas ma jista` jinghad li t-talba ghandha bilfors tkun ghal-likwidazzjoni ta` l-ispejjez, meta dawk l-ispejjez ikunu noti b'mezzi ohra. Hu principju pacifiku fil-gurisprudenza maltija illi d-domnda tista` tigi sostnuta "per equipollens". U billi d-domanda ghall-kundanna ghall-hlas tas-somma ta` l-ispejjez legittimi dovuti mir-retraent ghall-hlas tas-somma ta l-ispejjez legittimi dovuti mir-retraent lir-retrattarju ghandhaimplicita fiha l-likwidazzjoni ta` dawk l-ispejjez, ma hix irritwali d-domanda billi titalab il-kundanna tar-retraent biex ihallas dawk l-ispejjez minghajr ma jkun hemm fic-citazzjoniwkoll it-talba ghall-likwidazzjoni ta` dawk l-ispejjez. u lanqas ma hija mehtiega t-talba konkomitanti ghall-fissazzjonit al-jum tar-rivendizzjoni. Imma l-fatt li f'kazijiet similima jkunx hemm lok ghal-liberazzjoni tar-retraent "ab observantia" ma jfisserx li d-domanda hija ghal kollox preciza; u ghalhekk ikun hemm lok ghal temperament fil-kap ta` l-ispejjez tl-kawza. Meta perizja "ex parte" tigi ezibita mac-citazzjoni biex l-attur jiggustifika l-ghaliex jitlob is-somma ndikata fic-citazzjoni, ma hemmx lokghall-isfilz taghha, ghalkemm il-Qorti tal-meritu ma tadottahiex jekk ikun hemm oppozizzjoni mill-parti l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info