Referenza: Volum 36B (1952), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 236

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/1952
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
JOSEPH FENECH ET. vs REV. SAC. PROF. SERAFINO ZARB, O.P., NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"STUDENTS' REPRESENTATIVE COUNCIL" - "SYLLABUS" - ART. 729 (1), 732, 789 U 180 (A) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ECCEZZJONIJIET DILATORJI - GURISDIZZJONI - ILLEGITTIMA' TAL-PERSUNA - KALENDARJU - KOMPETENZA - KUNSILL TA' L-UNIVERSITA' - ORDINANZA XXXII TA' L-1947 - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA - RETROATTIVITA' - STATUT - UNIVERSITA' REALI TA' MALTA
Fil-Qosor
Il-gurisdizzjoni tipprovjeni mill-ligi; imma tista' tinghata anki lil-persuna privata. Barra milliordinarja, tista' tkun anki straordinarja, billi tigi konferita b'ligi specjali. Konsegwentement id-deroga ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati ghandha tkun espressa, u maghmula b'lokazzjoni cara. Jekk atttal-Poter Ezekutiv jilledi xi dritt civili jew patrimonjali, it-tribunali civili huma kompetenti biex jiehdu konjizzjoni ta' dak il-fatt, jekk xi ligi specjali ma tkunx tivvjeta r-rikors ghall-awtorita' gundizzjarja. U l-Qrati Taghna ghandhom sahansitra l-poter li jissindakaw il-validita' ta' l-atti tal-Poter Legislativ u dawk tal-Poter Ezekutiv, fis-sens li jaraw jekk dawk l-attijiet jidhlux fl-attribuzzjonijiet ta' l-awtorita' li ordnathom, jew gietx osservata l-forma stabbilita mill-ligi.Fl-ahharnett, id-derogi ghall-gurisdizzjoni ghandhom jigu nterpretati restrittivament; u f'kaz ta' dubju ghandhom jigu eskluzi. L-Ordinanza XXXII ta' l-1947, li tikkonferixxi lill-Universita' Reali ta' Malta certa mizura ta' awtonomija, u li hasbet ghat-tmexxija a kontroll ta' l-Universita', fl-ebda parti taghha ma qalet illi d-decizjonijiet tal-Kunsill ta' l-Universita', minnha istitwit bhali, l-aqwa setgha ghat-trigija ta' l-Unviersita', huma finali u mhumiex suggetti ghas-sindakat ta' l-Awtorita' Gudizzjarja; u ghalhekk dawk id-decizjonijiet ma gewx sottratti mill-gurisdizzjoni ordinarja tal-Qrati Taghna. U ghalhekk ukoll, il-kwistjoni jekk humiex validi jew le xi emendi li jkunu saru fl-Istatut ta' l-Universita', ghax ma gietx osservata d-dispozizzjoni ta' dik l-Ordinanza, tidhol fil-kompetenza tal-Qrati ordinarji. L-eccezzjoni ta' l-intempestivita' ta' l-azzjoni hija dilutorja, ughalhekk mhix attendibli jekk ma tigix moghtija "in limine litis", jekk ir-raguni li fuqha hija bazata dik l-eccezzjoni kienet tezisti mill-bidu u ma nqalghetx waqt il-kawza. Li Students' Resresentative Council" huwa korp kostitwit legalment u rikonoxxut mill-ligi, bil-fakolta' li jaghmel regolamenti; u r-rapprezentanza gudizzjali tispetta lill-persuna desinjata minnu f'dawk ir-regolamenti; u ghalhekk il-persuna li tidher f'kawza li tinteressa lil dak il-"Council" bis sahha ta' dawk ir-regolamenti, ma hix persuna illegittima biex tidher fil-kawza ghal dak il-"Council". Il-Kunsill ta' l-Universita' jista' jemenda l-Istatut ta' l-Universita' jew ihassru, jew johrog iehor f'loku; u ghandu s-setgha li jghid liema huma s-setghat u l-hidmiet ta' kull wahda mill-awtoritajiet ta' l-Universita', kif ukoll li jghid liema studji u ezamijiet ghandhom jittiehdu f'kull Fakolta'; u s-"syllabus" mahux haga ohra hlief manifestazzjoni aktar dettaljata ta' dak li jkun jiddisponi fuq hekk l-Istatut.Huwa veru li skond l-Istatut ta' l-Universita', ghandu jigi publikat kull sena kalendarju mhux aktar tard minn gimgha qabel il-bidu tas-sena akkademika; izda dan ma jfisserx li f'kaz ta' kontravvenzjoni ghad-dispost li jordna din il-pubblikazzjoni jkun hemm nullita' ta' dak kollu li jsir matul is-sena akkademika wara l-publikazzjoni ta' dak il-kalendarju; ghax dan ma setax kien il-hsieb tal-legislatur. L-emendi li jsiru fl-Istatut ta' l-Universita' huma applikabili anki ghall-istudenti li jkunu bdew il-kors fl-Universita' qabel ma jkunu saru dawk l-emendi; u l-istudenti ma ghandhom l-ebda dritt kwezit li jaghmlu l-ezamijiet skond l-Istatut li kien isehh meta huma nskrivew ruhhom bhala studenti. Biex l-emendi ta' istatut ma jkunux retroattivi ghall-istudenti tal-korsijiet li jkunu ga bdew, u jkunu applikabili biss ghall-korsijiet li jkunu ghadhom iridu jibdew, hemm bzonn li jsibu ostakolu fid-dritt kwezit ta' l-istudenti, u li ma jkunx il-kaz ta' ligi li tinteressa l-ordni publiku.Imma l-materja ta' l-istruzzjoni hija ta' interess publiku, u hekk ukoll huma l-ligijiet li jikkontrollaw dik il-materja; u ghalhekk ebda dritt ma jista' jigi akkampat kontra emendi li jmissu r-regolament tat-taghlim u l-istruzzjoni. Bil-fatt li student jinskrivi ruhu f'kors universitarju ma jinholoqx ebda kuntratt bejn l-istudent u l-awtoritajiet universitarji; u ghalhekk mhux il-kaz li r-retroattivita' ta' l-emendi fl-Istatut tinghad inapplikabili ghalihom minhabba xi vinkolu kontrattwali lijigi allegat li nholoq bejn l-istudent u l-Universita'. Ghall-kuntrarju, l-istudent li jinskrivi ruhu f'kors universitarju jassoggetta ruhu ghall-poter konferit mill-Istatut lill-Kunsill ta' l-Universita'; u l-istudenti ma ghandhomx dritt jippretendu li matul il-kors kollu li fih huma jkunu nskrivew ruhhom ghandhom jibqghu jaghmlu l-istudji u l-ezamijiet li kienu preskritti mill-Istatut fiz-zmienta' l-inskrizzjoni taghhom bhala studenti, u li l-emendi li jsiru f'dak l-Istatut matul dak il-korsma jkunux applikabili ghalihom, imma li huma applikabili biss ghall-istudenti li jibdew xi kors wara dawk l-emendi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni