Reference: Volume 36B (1952), Part No. 2, Section , Page 127

Judgement Details


Date
30/05/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIORGIO PISANI vs ONOR NUTAR DR. GIORGIO BORG OLIVIER LL.D NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIKJARAZZJONIJIET PRE-ORDINATI GHAL KAWZA OHRA - INTERESS - PENSJONI
Summary
Ma humiex vjetati domandi diretti ghall-ottjeniment ta' semplici dikjarazzjoni li tkun pre-ordinataghal domanda ohra definitiva u finali, ghalkemm din tkun ghadha ma gietx dedotta f'gudizzju. Domanda simili lanqas huma projbiti fid-dritt processwali, anki meta d-domanda definitiva u finali ma tkunx tista' tigi dedotta attwalment, izda fil-futur. Imma l-Qorti ghadha tkun perswaza li l-parti ghandha l-interess titlob dik id-dikjarazzjoni, u li dik id-dikjarazzjoni hekk mitluba tkun tista' tifforma l-bazi ta' kawza ohra li tista' ssir fil-futur - liema interess ma ghandux ikun ipotetiku, immajrid ikun konkret, u jrid ikun jissussisti di fronti ghall-konvenut li gie maghzul bhala legittimu kontradittur. Fil-kaz prezenti (fejn id-dikjarazzjoni mitluba kenet fis-sens illi l-attur kellu dritt ghal pensjoni "extra" ma' dik li kienet giet lilu akkordata mill-Gvern) il-Qorti ta' l-Ewwel Istanza eskludiet id-domanda ta' l-attur ghad-dikjarazzjoni mitluba ghaliex irriteniet illi, anki fil-kazli t-talba tigi milqugha, l-attur ma kienx ikollu mezzi biex jinforza u jezegwixxi l-gudikat. Il-Qorti ta' l-Appell irrevokat dik id-decizjoni ghax ma qabletx ma' l-Ewwel Qorti dwar ir-raguni li tatlok ghall-eskluzjoni tad-domanda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info