Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 394

Judgement Details


Date
09/04/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ONOREVOLI PAUL BOFFA, M.D., O.B.E., M.L.A., NE ET vs PAUL ZAMMIT ET. (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2220 (2) U 2219 TAL-KODICI CIVILI - ILMA - KURUNA - PRESKRIZZJONI IMMEMORJALI - SERVITU' - TRIQAT U PJAZEZ PUBLICI
Summary
Biex jigi pruvat pussess immemorabili hemm bzonn jingiebu xhieda li jaffermaw l-ezistenza tal-pussess almenu ta' erbghin sena li huma pozitivi li jkunu raw, u fl-istess hin jiddikjaraw li huma semghumill-antenati taghhom li fi zmienhom kien jezisti dak il-pussess, jew simili, u li qatt ma gew jafuu li qatt ma raw pozitivament xejn in kuntrarju. Dwar hwejjeg li huma "extra commercian" ma hemmx preskrizzjoni. It-triqat u pjazez li jappartjenu lid-demanju publiku huma hwejjeg "extra commercium", u fuqhom ma jistax isir xejn bla permess ta' l-Awtorita'; u ghalhekk dawk l-istess beni, u kwalunkwe servitu' fuqhom, huma impreskrittibili. Ghalhekk ic-cittadin ma jistax ihaffer is-superficji ta'triq, jew taht l-istess triq, bla permess ta' l-Awtorita' sabiex jigbor u jsuq l-ilma lejn il-fondtieghu. L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ma tistax tinghata kontra jeddijiet u azzjonijiet illi jmissu lill-Kuruna hlief fil-kazijiet espressi mill-ligi; u f'dawn il-kazijiet ma hux kompriz dak ta' l-azzjoni tal-Gvern kontra min haffer triq jew pjazza publika biex isuq l-ilma lejn il-fond tieghu biexigaghlu jnehhi l-opri li jkun ghamel fit-triq jew pjazza ghal dak l-iskop. Ghalhekk ukoll, jekk l-Awtorita' tkun ittollerat li cittadin jaghmel dak it-thaffir ghall-iskop imsemmi, dik l-istess Awtorita' tista' tixtieq dik it-tolleranza taghha "ad libitum".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info