Reference: Volume 33F (1948), Part No. 3, Section , Page 493

Judgement Details


Date
18/02/1948
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH BARTOLO vs ANTHONY SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 92 # 1 (C) (D), 886, 869 U 872 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - DANNI - MANDAT TA' L-IMPEDIMENT TA' SAFAR - NULLITA' - PENALI
Summary
Meta mandat ta' l-impediment tas-safar jigi mitlub fil-pendenza tal-kawza dwar il-meritu kawtelat b'dak il-mandat, min jitlob il-hrug tieghu ghandu wkoll, barra mic-cirkustanzi l-ohra li ghandu jsemmifir-rikors, jigifieri illi bis-safar tal-peruna jew bit-tluq tal-bastiment il-prestensjoni tista' tigi skartata, iwettaq bil-gurament li hemm dik il-kawza miexja. Din ma hix formalita' ozjuza fil-ligi, imma hija sostanzjali, li jekk ma tigix imsemmija ggib ghan-nullita' tal-mandat. Il-Qorti ghandha dejjem id-dritt li tichad it-talba ghall-hrug ta' mandat meta jirrizulta, anki "aliunde" minn atti pendenti quddiemha, li lok tal-mandat ma jkunx hemm; u meta l-Qorti ssib li l-mandat gie ottenut malizzjozament tista' tikkundanna lil min ottenieh ghal penali. Barra minn dan jekk mar ottjena l-mandat ma jiddeducix fi zmien erbat ijiem ir-regunijiet kawtelati b'dak il-mandat, jirrendi ruhu possibili tad-danni u l-interessi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info