Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 2, Page 934

Judgement Details


Date
08/04/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANGELO SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARTIKOLU 23 TAL-LIGIJIET KRIMINALI - KOPJA TAL-OBLIGAZZJONI - PROVI
Summary
F'kaz ta' akkuza kontra l-imputat talli kiser l-obligazzjoni minnu assunta li ma jikkommettix delittiehor fiz-zmien preskrizzjonali wara li kien gie misjub hati u liberat taht il-provvedimenti tal-art. 23 tal-Kodici Kriminali, mhux bizzejjed li tingieb mill-Prosekuzzjoni kopja tas-sentenza ta' qabel, li biha gie moghti l-beneficcju tal-art. 23, imma jehtieg li tigi ezibita l-kopja tal-obligazzjoni assunta mill-imputat; ghax l-inflizzjoni tal-piena li qabel kienet giet sospiza tiddependi mill-prova ta' dik l-obligazzjoni. Fin-nuqqas ta' din il-prova, ikun hemm lok ghall-kundanna ghat-tieni reat, imma mhux ghall-inflizzjoni tal-piena sospiza bl-applikazzjoni tal-art. 23. U ladarba din il-prova ma tkunx saret fl-ewwel istanza, ma tistghax issir fl-appell; ghax id-divjet li jingiebu provi godda fl-appell japplika anki ghad-dokumenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info