Reference: Volume 45D (1961), Part No. 3, Section , Page 820

Judgement Details


Date
30/05/1961
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOHN FENECH vs NAPOLEONE GREC
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 1734 TAL-KODICI CIVILI - KOSTITUZZJONI IN MORA
Summary
Meta ma jigix stipulat terminu li fih l-appaltatur ghandu jezegwixxi l-appalt, huwa jista' jezegwihf'kull zmien. sakemm ma jigix kostitwit in mora b'att gudizzjarju dirett lill-appaltatur, li bih lildan jigi ntimat l-adempiment tal-obligazzjoni tieghu. Il-fatt li l-appaltatur jigi mwissi bil-fommli, jekk ma jlestix sa certu zmien, l-appaltant ixolji l-appalt, ma jiswiex minflok din il-kostituzzjoni in mora; u jekk mbaghad l-appaltant inehhi l-inkarigu lill-appaltatur, dan ikun att tieghu unilaterali, u ma jgibx li l-appalt. L-appaltant jista' jxolji meta jrid l-appalt, ghalkemm ix-xogholikun beda; imma hu obligat ihallas lill-appaltatur l-ispejjez kollha u x-xoghol kollu tieghu flimkien ma' somma li tigi meqjusa mill-Qorti skond ic-cirkustanzi, izda li ma teccedix il-qliegh li seta'ghamel l-appaltatur b'dak l-appalt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info