Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 757

Judgement Details


Date
25/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO GABRIELE ET. vs SALVINO ZAHRA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SUCCESSURI" - ART. 1619, 378, U 1616 TAL-KODICI CIVILI - KONSORZJU - LOKAZZJONI - UZUFRUTT
Summary
Lokazzjoni maghmula minn uzufruttwarju hija valida anki fronti ghas-successuri tieghu, jekk tkun saret taht kondizzjonijiet gusti ughall-zmien. jekk beni urbani, mhux eccedenti erba' snin. Il-kelma "successuri" ghandha tinftiehem fis-sens ta' successuri fil-pussess tal- fond; u kwindi din il-lokazzjoni torbot mhux necessarjament u biss lill-proprjetarju "nudo" li bit-terminazzjoni tal-uzufrutt jikkonsolida mal-proprjeta' nuda tieghu imma anki lil kull persuna ohra li tissuciedi fil-pusses tal-fond. Imma s-successuri ghandhom jirrispettaw il-lokazzjoni biss u limitamenti ghall-lokazzjoni jewrilokazzjoni li tkun miexja; u terminata l-lokazzjoni jew rilokazzjoni, l-okkupani ghandu jaghti lura l-post lis-successur, in bazi ghall-principju "solitu" jure dantis solvitur et jus accipientis".Meta, pero', l-uzufruttwarju li kkonceda l-lokazzjni kien anki komproprjetarju; hu ghalkemm ma tkunx saret bil-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra kollha jew bl-awtorizzazjoni tal-Qorti tibqa' ssehh jekk ma tkunx giet impunjata mill-komproprjetarji l-ohra fiz-zmien preskritt mill-ligi u allura l-inkwilin jisfuggi ghall-principju; solitu" jure dantis solvitur et jus accipjentis", u ghandu "locus standi" iehor, derivanti minn lokazzjoni maghmula favur tieghu minn min kien mhux uzufruttwarju biss,imma wkoll komproprjetarju pien u definittiv; b'mod li, termnata l-lokazzjoni, l-inkwilin jibqa' inkwilin u ma jistax jigi mahrug mill-fond fuq semplici motiv tat-termnazzjoni tal-uzufrutt, imma biss,"se et quatenus", skond u safejn tippermetti l-ligi tal-kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info