Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 744

Judgement Details


Date
11/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH MANCHE' vs MARY BUTLER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI TAL-IMPUTAT - AZZJONI CIVILI U AZZJONI KRIMINALI - PARTI CIVILI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TAXXA
Summary
Jekk kawza kriminali ispicca b'sentenza favorevoli ghall-parti leza li kienet assistita minn difensur, u dik il-parti leza tottjeni taxxa tal-ispejjez li kellha f'dak l-gudizzju, konsistenti fil-hlastad-drittijiet dovuti lid-difensur li assistiha, u l-parti kuntrarja ma tkunx impunjat dik it-taxxa,dawk l-ispejjez huma dovuti minnha minghajr ma hemm bzonn li fil-kawza civili li l-parti leza taghmel biex tirreklama dawk l-ispejjez jinstemghu il-provi dwar ir-responsabilita' jew le tal-konvenut ghall-hlas tal-ispejjez hekk reklamati. F'kaz simili ma jittrattax mill-indipendenza tal-azzjoni civili mill-azzjoni kriminali, u proprjament mhux il-kaz li t-tribunal civili jkun qieghed jibbaza ruhufuq provi li saru in sede kriminali, imma li t-tribunal ikun qieghed sempliciment jiehu nota tas-sokkombenza tal-konvenut fil-gudizzju kriminali; u l-ispejjezgudizzjarji; ghax allura kien japplika l-principju tal-indipendenza tal-azzjoni civili mill-azzjoni kriminali. Jekk imbaghad il-konvenut kien ssokkomba fil-gudizzju kriminali ghax kien ammetta l-imputazzjoni, dik l-ammissjoni, f'kaz li kellu jsir gudizzju iehor ghad-danni, kienet tikkostitwixxi prova in sede kriminali estensibbli ghall-gudizzju civili, imma bhala konfessjoni, bl-istess mod kif kienet tkun producibbli bhala prova konfessjoni verbali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info