Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 740

Judgement Details


Date
30/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GRAZIA CUTAJAR ET vs SALVATORE BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 754(2), 748 U 775 TAL-KAP. 15 - ILMA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - RABA' - SERVITU' - SULLOKAZZJONI - VALUR
Summary
Jekk gabillott jissulloka bicca mir-raba' mikri, ghandu lil gabilott iehor, u bejn iz-zewg gabillotti tkun kwistjoni jekk is-sullokazzjoni tikkomprendix id-dritt tas-subkonduttur li jiehu l-ilma minngiebja li hemm (ir-raba' tal-gabillott sullokatur din il-kwistjoni hija tali li, ghall-finijiet tal-kompetenza trattione valoris" ma ghandux x'jaqsam x'jaqsam l-ammont tal-kera li s-subinkwilin ihallas tal-bicca sullokata lilu, kif lanqas l-ammont tal-qbiela li l-inkwilin ihallas lis-sid ghall-ghalqa kellha li minnha hu kkonceda bicca in sullokazzjoni lill-gabillott l-iehor. Ladarba il-fond tal-gabillott wiehed u dak tal-gabillott l-iehor fejn hemm il-giebja, huma t-tnejn bi qbiela, mhux il-kazta' servitu' reali jew predjoli, imma kaz ta' servitu' personali, ossija dritt ta' obligazzjoni. Ul-obligazzjoni tal-gabillott li jaghti l-ilma mill-fond tieghu lill-gabillott sullokatarju hija dottrinata vendita tal-ilma. Ladarba l-kontestazzjoni tkun dwar l-ezistenza tal-obligazzjoni dwar l-ilma, il-valur hu dak tal-obligazzjoni stess; u jekk ma tistghax issir stima ta' din l-obligazzjoni,allura l-valur huwa indeterminat; u meta z-zmien tas-sullokazzjoni mhux stabbilit, il-valur jaqbez il-kompetenza tal-Qorti Inferjuri ghax mhux prevedibbli kemm jista' jkun il-valur tal-ilma moghti f'perijodu futur li mhux konoxxut. Ghaldaqstant, il-Qorti Inferjuri ghax mhuxprevedibbli kemm jista' jkun il-valur tal-ilma moghti f'perijodu favur li mhux konoxxut. Ghaldaqstant, il-Qorti Inferjuri hija inkompetenti "ratione materiae" biex tiehu konfizzjoni ta kwistjoni simili, imma jekk b'dan kolludik il-Qorti tkun hadet konjizzjoni u ddecidiet il-kwistjoni fil-meritu taghha, is-sentenza ekk moghtija hija appellabbli in kwantu ghall-valur; u fl-appell ma tistghax tigi aktar sollevata l-eccezzjoni tal-inkompetenza ta' "ex officio" u lanqas "ope exceptionis".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info