Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 862

Judgement Details


Date
31/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
MOSES J. VELLA vs ONOR. DR. GIORGIO BORG OLIVIER NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI FIL-FOND REKWIZIZZJONAT - DELEGAT TAL-MINISTRU - DEPOZITU TAC-CWIEVET - LOKAZZJONI - MANDAT - MINISTRU - REKWIZIZZJONI
Summary
Fil-kaz ta' kawza fejn huwa mharrek Ministru tal-Gvern, ma ghandux "locus standi" delegat tal-istessMinistru, li bhala tali huwa mandatarju tal-istess Ministru; u ghalhekk hemm lok li dak id-delegatjigi liberat mid-domanda. Jekk fond li kien rekwizizzjonat jigi mehlus mir-rekwizizzjoni u jigi restitwit lil sidu, u s-sid, jirrifjuta l-konsenja tal-fond ghax jippretendi li fih xi danni, ma tistaxl-awtorita' rekwizizzjonanti tiddepozita c-cwievet rifjutati mis-sid; ghax tibqa' dejjem il-kwistjoni jekk kienx hemm raguni valida biex is-sid jirrifjuta li jaccetta c-cwievet. Sakemm ma jkunx sarl-accertament tal-hsara fil-fond, is-sid hu gustifikat li ma jiehux il-konsenja tal-fond; u ghalhekkl-awtorita' rekwizizzjonanti mhix legittimata tghaddi ghad-depozitu ta' dawk ic-cwievet, u ma tistax tippretendi li s-sid kellu jircievi l-konsenja tal-fond, avvolja bil-hsara, u mbghad ifittex il-Gvern ghad-danni ezistenti, u dan biex ma jkabbarx id-danni billi jhalli l-post mhux mikri sakemm jispicca l-procediment gudizzjarju. Jekk stess is-sid ma jiehux passi gudizzjarji biex isir l-accertament tad-danni, hu obligu tal-awtorita' rekwizizzjonanti li tipprovoka hija stess dan l-accertament tad-danni, u biss wara dan l-accertament tkun legalment gustifikata tghaddi ghad-depozitu tac-cwievet, fil-kaz li s-sid ikompli jirrifjuta c-cwievet. Ghaldaqstant, is-sid huwa ntitolat ghall-kera li tilef fil-perijolu bejn meta l-fond gie derekwizizzjonat u l-jum li fih huwa seta' jirtira c-cwievetli kienu depozitati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info