Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 933

Judgement Details


Date
20/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
VERONICA CONTI vs VICTOR CONTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 382(1) (F) U 852 TAL-PROCEDURA CIVILI - NULLITA' - SEKWESTRU - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Jekk persuna li kontra taghha gie spedit mandat ta' sekwestru, tippretendi li dak il-mandat ma ghandux jolqot certi flus ghax dawk il-flus ma humiex sekwestrabbli, dik il-persuna tagixxi sewwa meta hija titlob li dak il-mandat jigi revokat in kwantu jolqot dawk il-flus; u ghalhekk mhix attendibbli l-eccezzjoni illi kien imissha ntalbet ineffetti li ghalihom huwa rivolt, meta jkun nieqes minn xi rekwizit mehtieg skond il-ligi biex ikun guridikament ezistenti. Flus dovuti b'titolu ta' alimenti "officio judicis" huma insekwestrabbli, meta l-kreditu li dwaru jintalab is-sekwestru ma jkunx ghall-manteniment; imma l-ispejjez gudizzjarji inkrosi biex jigi ottenuta l-kundanna tal-alimentati biex jissomministra dawk l-alimenti ma humiex ezenti mill-effetti tas-sekwestru; b'mod illi l-insekwestrabilita' akkordata mill-ligi favur il-flus li huma dovuti taht titolu ta' manteniment "officio judicis", meta l-kreditu li dwaru jirriferixxi s-sekwestru ma hux huwa wkoll ghal manteniment, mhix estendibbli favur dawk l-ispejjez, kif lanqas ghall-ispejjez inkorsi biex jigi ezegwit il-kreditu ta' alimenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info