Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section , Page 822

Judgement Details


Date
11/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANK GULIA ET vs DON GIUSEPPE MARIA MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKREXXIMENT - ART. 775, 776 U 419 TAL-KODICI CIVILI - LEGAT KONGUNTIV TA` UZUFRUTT
Summary
L-uzufrutt maghmul favur zewg persuni jew izjed flimkein ma jispiccax hlief bil-mewt tal-persuna l tmu l-ahhar; u s-sehem ta` kull wahda minn dawn il-persuni li tmut qabel l-ohrajn jizdied mal-ishma ta` dawk li jibqghu hajjin; l-istituzzjoni ta` eredi jew il-legat jitqiesu li gew imhollija lill-werrieta jew legatarji flimkein meta jiddependi mill-istess dispozizzjoi u t-testatur ma jkunx qassamis-sehem ta` kull werriet jew legatarju fil-wirt jew fil-haga mhollija legat. Jigifieri illi, biex jinghata l-akkrexximent hemm bzonn li jkun hemm zewg legatarji jew izjed, li l-porzjon vakanti ma tkunx giet devoluta li persuni ohrajn voakti espressament (bhal fil-kaz ta` sostituzzjoni volgari espressa), jew tacitament (bhal fil-kaz tar-rapprezentazzjoni legali), u fl-ahharnett illi din il-vokazzjoni tkun konguntiva f'dipozizzjoni wahda u minghajr assenjazzjoni ta` ishma; u minn dana l-mod ta` vokazzjoni tigi, skond il-ligi, argumentata l-volonta` tat-testatur, li fuqha jinsab bazat id-dritt tal-akkrexximent. Fil-kaz prezneti, it-testatrici kienet halliet legat ta` uzufrutt konsistenti f'somma ta` flus kull sena lill-bintha, tul hajjitha, b'dan illi wara mewtha, l-istess somma ta` flus ta`kull sena tigi konsegwita konguntament minn zewg ulied tal-legatarja orignarja; u l-QOrti ddecidietilli wara l-mewt ta` wahda miz-ewg ulied tal-legatarja originarja, is-sehem ta` din akkrexxa favurl=iben l-iehor tal-legatraj originarja libaqa` haj wara ohtu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info