Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section , Page 816

Judgement Details


Date
08/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE CACHIA vs MARY DEGUARA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 1265 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - AZZJONI "DE IN REM VERSO" - MARA
Summary
Il-karattru tal-azzjoni ma jistax jigi dezunt mill-kliem, bejn wiehed u iehor ezatt, uzati fl-att promotorju tal-gudizzju, imma principalment u unikament mill-iskop li ghalieh ikun jimmira l-istess gudizzju, li huwa l-veru oggett tat-talba. Bhala regola, meta l-obligazzjoni tigi annullata mhabba inkapcita` ta` wiehed mill-kontraenti, ma taghtix lill-kontraent l-iehor ebda dritt ghar-restituzzjonita` dak li jkun gie moghti, jew ta` dak li jkun gie mhallas in forza ta` dik l-obligazzjoni; imma din ir-regola hija suggetta ghall-eccezzjoni fil-kaz li jigi pruvat li l-haga moghtija jew imhallas tkun avvantaggjat lil min kontra tieghu issir l-azzjoni. Ghall-finijiet tal-azzjoni "de in rem verso" mhux bizzejjed li jkun hemm il-versament tal-flus, imma irid ikun hemm il-verzjoni utili ta` dawkl-istess flus; u hawn bizzejjed li dak il-vantagg kien jezisti fil-mument tal-versament, minghajr mahemm bzonn lil-istess vantagg ikun baqa` jissussisti fil-mument meta tigi esperita l-azzjoni "de inrem verso". Jekk jittratta minn flus li servew ghall-alimenti ta` mara u ta` uliedha, li ma tkunxmifruda minn zewghha, imma li tkun fil-mument tal-versament tal-flus separata minnu, minghajr ma tkun tilfet id-dritt taghha ghall-alimenti kontra zewghha; l-azzjoni ghar-restituzzjoni ta` dawk il-flus bhala azzjoni "de in rem verso' mhix sostenibbli kontra l-mara ghax jonqos wiehed mill-elementi rikjesti gahll-perfezzjonament u kompletament tal-azzjoni utili; imma jekk jigi pruvat li fil-fatt dawk il-flus servew ghall-alimenti ta` dik il-mara u ta` uliedha, javvera ruhu l-arrikkiment tal-patrimonju tar-ragel, u n-nuqqas fih ta` xi fatt guridiku li jawtorizzah izomm dak l-arrikiment; u ghalhekk l-azzjoni utili kontra tieghu hija sostnuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info