Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 769

Judgement Details


Date
29/07/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIORGIO BORG vs SPIRIDIONE RIOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 226 (1) U 698 (2) U 702 (4) TAL-KAP. 15 - KONTUMACJA
Summary
Ma hemmx appell mis-sentenzi moghtija fuq ammissjoni tat-talba; u sentenza moghtija fuq il-kapitolimoghtija in subizzjoni hija bazata fuq konfessjoni prezunta, u ma hix appellabbli kemm il-darba ma tigix pruvata mill-appellant raguni tajba li minhabba fiha huwa ma jkunx deher ghas-suizzjoni. Din ir-raguni tajba tikkonsisti f'impediment legittimu ndipendenti mill-volonta` tal-kontumaci; u ghalhekbizzejjed biex jiggustifika l==konumacja zball mhux invincibbli. Mhix ammessa l-gustifkazzjoni tal-kontumacja kolpuza; u kwindi ma tirrikorrix il-gusta kawza rikjestam ill-ligi f'kaz ta` negligenza jew traskuragini tal-kontumaci, anki jekk din tikkonsisti f'semplici dizattenzjoni; u dan mhux biss meta l-htija tkun tal-parti, izda anki meta tkun tad-difensur mandatarju tieghu. Il-fatt li d-difensur tal-konvenut ma kkontestax il-kawza ghax ma semaghhiex tissejjah, meta kien fil-pozizzjoni li jismaghha, u ma tetndiex li ssejhet ghax kien distratt, dan ma jikkostitwix l-impediemtn legittimu u involontarju rikjest mill-ligi; u ghalhekk il-kotumacja f'kaz simili hija kolpuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info