Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 187

Judgement Details


Date
25/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOHN MICALLEF vs GIULIA BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1404 TAL-KODICI CIVILI - KAPARRA - PJAN REGOLATUR - PROMESSA TA' ENFITEWSI - RIGAL
Summary
Meta wiehed jobliga ruhu li jiehu bicca art in enfitewsi biex fuqha jtalla' xi binni, u jhallas rigal li jkun suggett ghar-rifuzjoni fil-kaz li l-kuntratt definittiv tal-koncessjoni enfitewtika ma jkunx jista' jsir minhabba diffikultajiet legali, dak ir-rigal ma jistghax jigi kwalifikat bhala kaparra, ghax ma ghandux il-karattri u natura ta' kaparra. U dan ghal hafna ragunijiet, fosthom dik li l-flus li jigu hekk trasferiti fuq l-att tal-konvenju lill-koncedent mhumiex intizi biex, fil-kaz il-kuntratt definittiv isir, jigu mizmuma u imputati ghall-pagament tac-cens jew jigu mregga lura lill-akkwirent, imma huma intizi bhala incitament biex il-koncedent jakkonsenti aktar facilment ghall-operazzjoni tal-koncessjoni enfitwetika. Jekk l-art li tifforma oggett tal-koncessjoni kellha tigi trasferita bhala libera u franka, u jinstab li dik l-art hija affetta minn pjan regolatur li jimpedixxilill-akkwirent milli jaghmel fuqha l-bini li kellu hsieb li jaghmel meta ghamel il-ftehim, dan il-fatt jikkostitwixxi ostaklu legali ghall-ezekuzzjoni tal-ftehim, u l-akkwirent ghandu raguni tajba biex ma jersaqx ghall-att definitiv. Ghax dak il-fatt jikkostitwixxi perikolu ta' evizzjoni; u l-promittent ma jistghax jigi kostrett jadempixxi l-promessa tal-akkwist, jekk bl-ezekuzzjoni tal-promessahuwa jinkontra perikolu ta' evizzjoni. Ghaldaqstant, f'kaz simili, il-promittent ghandu dritt jitlob lura dak ir-rigal minn ghand il-koncedent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info