Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 65

Judgement Details


Date
02/03/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO CAMILLERI vs SPIRU D'AMATO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - GUDIKAT - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - MOROZITA' FIL-HLAS TAL-KERA
Summary
Sentenza tal-board tal-kera li taghmel interpretazzjoni tad-dispozizzjoni tal-ligi dwar il-morozita`tal-inkwilini fil-hals tal-kera tirrizolvi pont ta` dritt, li jirrendi dik is-sentenza appellabbli.Mhix korretta l-interpretazzjoni tal-Board tal-Kera fis-sens illi, jekk ikun gie stabbilit lil-inkwilin ma kellux ebda obligu li jhallas il-kera bix-xahar, jew bit-tielet xhur, jew b'mod iehor, gahxl-istess mod tal-pagament kien gie mholi f'idejh, allura l-interpellazzjoni lilu maghmula ghall-hlas tal-kera ta` tant skadenzi ma tistax tigi kunsidrata bhala element tal-morozita` jekk l-ikwlin majhallasx fi zmien hmistax il-gurnata mill-interpellazzjoni; u dan gahliex ma` kull pagament maghmulmill-inkwilin huwa jinsab debitur tal-kera dovut wara l-iskadenza fl-istess pagament indikata,ladarba l-kera jkun pagabbli bil-quddieem; u rigward teighu setghet issir interpellazzjoni jekk kellux isir il-hlas bix-xahar, jew bit-tliet xhur, jew bis-sena. Imma jekk is-sentenza tal-Board tal-Kera tkun cahdet it-talba tal-lokatur ghall-izgumbrament tal-inkwlin minhabba morozita` ghax tkun irritenietli kien hemm interpellazzjoni wahda biss, dik is-sentenza tifforma gudikat; u l-lokatur ma jistax jaghmel kawza ohra kontra l-inkwilin ghall-istess oggett biex jipprova illi, barra l-interpellazzjoniohra anterjuri ghal dik is-sentenza. Ghax mhux lecitu lill-lokatur ghall-izgumbrament tal-inkwilinminhabba morozita` ghax tkun irrteniet li kien hemm interpellazzjoni wahda biss, dik is-sentenza tifforma gudikat; u l-lokatur ma jistax jagheml kawza ohra kontra l-inkwin ghall-istess oggett biex jipprova illi, barra l-interpellazjoni konstata mis-sentenza precendenti, kien hemm interpellazzjoni ohra anterjuri ghal dik is-sentenza. Gahx mhux lecitu lill-lokatur li jerga` jipproponi l-istanza biex jinnewtralizza d-decizjoni precendenti billi jgib provi li kien jaf bihom, u li seta` u messu giebhom fil-kors tal-process l-iehor; ul-gudikat predenti ma jistax jigi injorat u mqieghed filgenb gahl ragunijiet pre-ezistenti ghall-prolazzjoni tieghu, serotinament allegati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info