Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 166

Judgement Details


Date
11/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
RUGGIERO CALI vs PERIT U ARKITETT U INGINIER CIVILI GEORGE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2254 (C) U 2216 TAL-KODICI CIVILI - PERIT - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-preskrizzjoni ta' sentejn li tolqot l-azzjonijiet tal-persuni li jezercitaw professjoni jew artiliberali, ohra, bhal ma huma l-periti, ghad-drittijiet taghhom u l-ispejjez li jaghmlu, mhix applikabbli meta dawk id-drittijiet ma jintalbux bhala tali, imma jintalbu bis-sahha ta' ftehim specjali lijkun hemm bejn il-partijiet; ghax il-"causa debendi" f'dan il-kaz ikun dak il-ftehim specjali, fil-waqt li x-xoghol u l-intercessjoni tal-attur hija l-"causa causans" ta' dak il-ftehim. U l-preskrizzjoni ghandha tkun limitata strettament ghall-kazi li ghalihom hija stabbilita, u ma tistghax tigi estiza ghal kazi ohra. Jekk mbghad il-konvenut ikun qajjem dik l-eccezzjoni ta' sentejn biss, il-Qorti ma tistghax tapplika preskrizzjoni ohra "ex officio"; ghax l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, biex il-Qorti tikkunsidraha, jehtieg li tkun specifikata mill-eccipjenti, u mhux bizzejjed li l-eccipjentjghid li jaghti l-eccezzjoni ta' kwalunkwe preskrizzjoni ohra skond il-ligi. Ghax xort'ohra l-Qortitkun qeghda tissupplixxi ghall-parti eccipjenti f'materja odjuza li fiha ma tistax tiehu inizjattiva; u fl-assenza ta' indikazzjoni cara u specifika ta' preskrizzjoni ohra, l-eccezzjoni alternattivatal-preskrizzjoni moghtija mill-eccipjent mhix attendibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info