Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 52

Judgement Details


Date
20/02/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH APAP vs PHILIP GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - ART. 455 (1) TAL-KODICI CIVILI - HAJT SINGLU U HAJT DOBLU - PEDAMENTI
Summary
Min jaghmel uzu mid-dritt li jirrendi komuni hajt li jmiss ma` fond tieghu ghandu jhallas talli hu,u ghalhekk ma jistaxx jippretendi li jhallas ta` singlu meta l-hajt hu doblu, billi jallega li ghalieh hajt singlu kien bizzejjed. Ghax min bena l-hajt ma ghandux dritt jippretendi lijiehu izjed minndak li hgalieh ikun qieghed ihallas; u jekk irid, jista` ma jakkwistax nofs il-proprjeta` tal-hajt,u ghalhekk majirrendiehx komuni. Biex u talli jirrendi komuni l-hajt, wiehed irid jirendi komuni l-pedamenti, li huma bicca mill-hajt, ghax hajt bla pedamenti ma jistax ikun hemm. u biex jirrendi kouni dawk il-pedamenti bilfors irid jaccettahom kif inhuma; u jekk ma jridhomx kif inhuma, huwa mhuxobligat jirrendi komuni l-hajt. Izda, ladarba jirrendihom komuni, bilfors irid ihallas taghhom ta`kif inhuma; ghax inkella jigi li jkun qieghed jakkwista, ubis-sahha tal-ligi jespropja, nofs il-pedamenti b'xejn u b'inkejja ta` sidhom, meta jirrendi komuni pedamenti dobli u jhallas taghhom bhal likieku kienu singli. B'applikazzjoni ta` dawn il-principji, jekk wiehed jirrendi komuni hajt mibni bis-singolu mil-qatran il-fuq u bid-doblu mil-qatran l-isfel, huwa gahndu jhallas ta`kif inhum l-hajtu l-pedamenti, jekk il-pedamenti saru bid-doblu ghax hekk kienet tirrikjedi ladarba l-pedamenti saru biex iservu ghall-hajt ta` fuqhom, u mhux gahl skop iehor, h uma jiffiurmaw parti integrali mil-hajt li gie maghmul komuni precizament kif inhu, u ghalhekk ghandu jhallas bil-valur ta` kif inhu, ghalkemm gahlieh seta` ma kellux pedamaneti bid-doblu. Fl-ahhar mill-ahhar, is-solidita` tal-pedamentijgawdiha huwa ukoll, ghalkemm seta` jghaddi minghajrha. Imma, jekk il-hajt mill-qatran il-fuq ma jkunx inbena fuqin-nofs tal-pedamenti dobli, izda fuq naha wahda, b'mod li l-kumplament ta` l-area tal-pedamenti mhux okkupat mil-hajt jkun baqa` esklusivament a favur ta` min bnieh, huwa ekwu u gust li, wnatu ghall-art, jithallas biss il-valur ta` ofs l-art ekwivalenti gahll-area effettivament okkupata mill-hajt singolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info