Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 158

Judgement Details


Date
11/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDOARDO GALEA NE. ET. vs DR. EDOARDO VASSALLO NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 809 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ASSUNZJONI TAL-ATTI - KJAMATA FIL-KAWZA - LEGAT - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - LIKWIDAZZJONI
Summary
F'gudizzju ta' likwidazzjoni ta' legat ghandhom ikunu prezenti dawk kollha li ghandhom interess f'dak il-legat; u fl-assenza ta' xi wahda mill-persuni interessati f'dak il-legat il-gudizzju mhux integru, u jkun hemm lok ghall-liberazzjoni tal-konvenuti "ab observantia". Ghal dan id-difett mhux lecitu li jigi rimedjat bil-kjamata fil-kawza ta' dawk l-interessati li mhumiex fil-kawza, u li bihom l-attur kien jaf minn qabel ma istitwixxa l-gudizzju. Ghax dawk l-interessanti messhom gew imharrkinmill-bidu; u l-gurisprudenza hija favorevoli ghall-kjamata fil-kawza ta' persuna meta l-interess taghha li tkun fil-kawza jirrizulta waqti it-trattazzjoni tal-kawza, u mhux meta dak l-interess ikun jezisti minn qabel il-kawza; billi f'dan il-kaz il-kjamata fil-kawza ma tistghax tigi ammessa, jekk il-parti kuntrarja topponi ruhha; ghax il-persuna li ghandha dak l-interess messha giet imdahhla fil-kawza mill-bidu. Jekk mbaghad xi persuna interessati ma kienux maghrufa individwalment, l-attur seta', ukoll mill-bidu, jitlob in-nomina ta' kuraturi in rapprezentanza ta' kull min ghandu jew seta' jkollu nteress fil-likwidazzjoni tal-legat. Id-dispozizzjoni tal-ligi li timponi l-procedura tar-rikors biex issir l-assunzjoni tal-atti tirriferixxi ghall-kaz meta wahda mill-partijiet tmut waqt il-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info