Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 245

Judgement Details


Date
22/06/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DOTTOR ANTONIO CARUANA vs VINCENT GALEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1530(1) TAL-KODICI CIVILI - NULLITA' - PROVA - RETRATT KONVENZJONALI - SIMULAZZJONI
Summary
Hu minnu li l-venditur li jkun irrizerva favur tieghu nnifsu d-dritt ta' rkupru fl-att tal-bejgh ghandu d-dritt jezercita dak l-irkupru, hekk minnu rizervat, anki jekk jaghmlu bil-hsieb li jbiegh il-fond lil haddiehor, u b'hekk jirrikava vantagg, jew bi skop li jigi eluz id-dritt ta' rkupru ta' haddiehor, izda tkun diversa l-kwistjoni meta tkun trid tigi nficjata u annullata dik ir-rizerva tar-retratt konvenzjonali fuq l-allegazzjoni fuq l-allegazzjoni li dik ir-rizerva giet maghmula mhux fl-interess tal-venditur, imma f'dak tal-istess kumpratur. Il-venditur fuq l-att tal-bejgh jista' jirrizerva d-dritt li jiehu lura l-haga minnu mibjugha; izda dan id-dritt il-venditur jista' jirrizervah biss ghalih u mhux ghal hadd iehor. Jekk il-provi juru li dik ir-rizerva tkun saret fl-interess tal-kumpratur, dik ir-rizerva hija nulla, ghax kuntrarja ghall-ligi. Huwa maghruf li l-frode u s-simulazzjoni difficilment jistghu jigu pruvati, minhabba l-kawteli li jittiehdu biex tigi maskerata l-verita' imma hu wkoll maghruf li jistghu jirrizultaw minn prezunzjonijiet u cirkostanzi li jkunu rilevanti, precizi u konkordanti, li jikkonvincu l-gudikant li kien hemm l-allegata frode jeusimulazzjoni.Fil-kaz prezenti, il-Qorti zammet u qatghet li l-provi kienu juru li r-retratt konvenzjonali kiengie riservat favur il-kumpratur; u konsegwentement ir-retratt konvenzjonali ezercitat bis-sahha ta'dik ir-rizerva gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info